Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO ORGANIZAVIMO Į NAUJĄSIAS MIESTO KAPINES

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO ORGANIZAVIMO Į NAUJĄSIAS MIESTO KAPINES

 

2022 m. balandžio 22 d. Nr. ADV-303

Kupiškis

  

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2022 m. balandžio 20 d. prašymą Nr. S-38 „Dėl autobusų eismo į Naująsias miesto kapines“:

 1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą į Naująsias miesto kapines organizuoti – 2022 m. balandžio 30 d., gegužės 1, 14 d., birželio 4, 5, 11 d., liepos 9 d., rugpjūčio 13 d., rugsėjo 10 d., spalio 8, 31 d., lapkričio 1, 2 d. – išvykimas iš autobusų stoties 10.00 val. ir nuo kapinių 11.10 val.

 2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                Kęstutis Jakštas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2022-04-25 09:33
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“