Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2021–2022 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2022 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. ADV-316

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62, 65–66 punktais ir atsižvelgdamas į meteorologines sąlygas:

1. N u s t a t a u nuo 2022 m. balandžio 29 d. rajono biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, o tai pat gyvenamųjų namų šildymo sezono pabaigą.

2. L e i d ž i u daugiabučių namų administratoriams ir valdytojams teisės aktų nustatyta tvarka, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, pratęsti šildymo sezoną daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti visuomenės informavimo priemonėse.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                                          

Administracijos direktorius                                 Kęstutis Jakštas 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2022-04-28 13:43
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“