Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., JUTKONIŲ K. (KAD. NR. 5760/0002:344), FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., JUTKONIŲ K. (KAD. NR. 5760/0002:344), FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. ADV-315

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2.1, 2.7 papunkčiais ir atsižvelgdamas į 2022 m. balandžio 13 d. sklypo bendrasavininkio prašymą:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Jutkonių k. (kad. Nr. 5760/0002:344), formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

2.2. suformuotiems žemės sklypams nustatyti rekreacinio naudojimo žemės sklypų naudojimo būdą;

2.3. suformuotiems žemės sklypams nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.4. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                             Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-04-28 13:51
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“