Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. ADV-319

Kupiškis

 

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. Pripažįstu netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus:

    1.1. 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. ADV-646 ,,Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, Kupiškio mokykloje ,,Varpelis“;

    1.2. 2021 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. ADV-359 ,,Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Obelėlė“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 2 d.

3. N u r o d a u skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

   Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienosLietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                     Kęstutis Jakštas 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-04-28 14:01
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“