Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

 

2022 m. liepos 5 d. Nr. ADV-517

 Kupiškis        

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkosaprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“,  3 punktu:

1. S u t e i k i u naujus adresus Kupiškio seniūnijos Didžprūdžių kaime pagal šio įsakymo 1 priedą ir Alizavos seniūnijos Žaidelių kaime – pagal šio įsakymo 2 priedą.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Kupiškio ir Alizavos seniūnijų skelbimų lentose.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  

Administracijos direktorius                        Kęstutis Jakštas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-07-05 15:54
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“