Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., BAGDONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., BAGDONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 28 d. Nr. ADV-559

Kupiškis

                                         

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, 10, 12 ir 17 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“:

   1. P a k e i č i u žemės ūkio paskirties žemės sklypų, esančių Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Bagdonių k., Bočiupio g. 4, kadastro Nr. 5707/0018:498, ir Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Bagdonių k., kadastro Nr. 5707/0018:505, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą į rekreacines teritorijas.

    2. N u s t a t a u, kad pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo motyvas – poilsio namų, kempingo pastatų, vasarnamių ir kitų poilsio pastatų statyba.

     3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

     Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                             Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-07-28 13:46
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“