Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO ORGANIZAVIMO ŽOLINĖS ŠVENTĖS DIENĄ

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO

ORGANIZAVIMO ŽOLINĖS ŠVENTĖS DIENĄ

 

2022 m. liepos 29 d. Nr. ADV-565

Kupiškis

  

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2022 m. liepos 29 d. prašymą Nr. S-54 „Dėl autobusų eismo Žolinės šventės dieną“:

       1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą organizuoti taip:

          1.1. 2022 m. rugpjūčio 15 d. – sekmadienio tvarkaraščiu;

      1.2. 2022 m. rugpjūčio 15 d. į Šimonių miestelyje, Kupiškio rajone, vyksiančią Žolinės šventę – tvarkaraščiu, nurodytu šio įsakymo priede.

       2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

         Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                        Kęstutis Jakštas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-08-01 08:44
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“