Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKE APRIBOJIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MIŠKE APRIBOJIMO

 

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. ADV-573

Kupiškis

    

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu ir atsižvelgdamas į Laimos Pleškienės 2022 m. liepos 15 d. prašymą:

  1. A p r i b o j u fizinių asmenų lankymąsi Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Skverbų k., Gastomo g. 2 Laimai Pleškienei priklausančiame 6,89 ha miško ūkio paskirties plote (unikalus Nr. 5750-0002-0482), kuriame bus įrengtas aptvaras laukiniams gyvūnams laikyti.
  2. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytą miško ūkio paskirties valdos savininką pastatyti ženklus, informuojančius apie draudimą lankytis miško ūkio paskirties žemėje.
  3. N u r o d a u įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje
  4. N u s t a t a u, kad panaikinus laukiniams gyvūnams skirtą aptvarą, šis apribojimas netenka galios.

   Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                     Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-08-09 16:52
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“