Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRALIZUOTŲ IR DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 29 d. Nr. ADV-921

Kupiškis

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo 16 ir 17 straipsniais, 25 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ 2.2. papunkčiu:

  1. T v i r t i n u Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles (pridedama).                    

  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. ADV-404 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 3. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos ir baigiamos pagal pirkimo pradžios metu galiojusį Tvarkos aprašą.

  4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

  5. N u r o d a u skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                           Kęstutis Jakštas

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2023-01-04 15:34
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“