Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO M., S. NERIES G. 22, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO M., S. NERIES G. 22, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2023 m. rugsėjo 15 d. Nr. ADV-434

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, 6 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į žemės sklypo savininko prašymą:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės sklypo, esančio Kupiškio r. sav., Kupiškio m., S. Neries g. 22, formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų;

2.2. žemės sklypui nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.3. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Laikinai einantis Savivaldybės

administracijos direktoriaus pareigas                                     Arūnas Valintėlis

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-09-15 11:43
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“