Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS
Kupiškis

 


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 Patvirtinti Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos nuostatus (pridedama).
  

  

Meras         

 


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“