Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;2002, Nr.91-2832; 2003, Nr.104-4636) 17 straipsnio 6 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.841 (Žin., 2003, Nr.64-2899; 2004, Nr.32-1016), 3 skyriaus 12 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :
 1. Sudaryti šios sudėties Žemės sklypų, esančių Jaunimo g., Kupiškio mieste, pirkimo komisiją:
 Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas);
  Virginija Bražienė – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vyresnioji specialistė (komisijos sekretorė);
  Benediktas Gricius – Savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas;
  Valytė Jakštonienė – Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kupiškio  žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  Marijona Pečkuvienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja.
              2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr.TS-282 „Dėl pirkimo komisijos sudarymo”.


Meras               
Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
  
Rengė Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“