Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr.TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.746 (Žin., 2004, Nr.95-3510), Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti maksimalų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ikimokyklinėse įstaigose 2006-2007 mokslo metais:

Įstaiga

Klasių komplektų skaičius

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

1

2

3

Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centras „Varpelis”

 

1

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

 

2

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė”

 

2

Subačiaus vaikų lopšelis-darželis

 

1

Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija

33

 

Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla

34

 

Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos suaugusiųjų klasės

3

 

Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos Virbališkių skyrius

2

1

Subačiaus vidurinė mokykla

19

1

Subačiaus vidurinės mokyklos Lukonių skyrius

2

1

Subačiaus vidurinės mokyklos Subačiaus Vincės Jonuškaitės skyrius

2

 

Skapiškio vidurinė mokykla

15

1

Skapiškio vidurinės mokyklos Laičių skyrius

2

Adomynės pagrindinė mokykla

8

1

Adomynės pagrindinės mokyklos Juodpėnų skyrius

2

1

Alizavos pagrindinė mokykla

10

1

Antašavos pagrindinė mokykla

8

1

1

2

3

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

12

1

Palėvenėlės pagrindinė mokykla

8

1

Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla

9

1

Salamiesčio pagrindinė mokykla

10

1

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

10

1

Šimonių pagrindinė mokykla

9

1

Kupos pradinė mokykla

12

1

 

Meras

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 

Rengė Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“