Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL DANGUOLĖS SMIČIENĖS PRAŠYMO

Projektas  

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL DANGUOLĖS SMIČIENĖS PRAŠYMO


2006 m. birželio 22  d. Nr. TS-
Kupiškis

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio  2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos” (Žin., 1999, Nr.50-1608; 2004, Nr.173-6398) 2.15 papunkčiu ir atsižvelgdama į Danguolės Smičienės 2006  m. gegužės 24 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 
  1. Pritarti Danguolės Smičienės prašymui pirkti ne aukciono būdu laisvos valstybinės žemės plotą (iki 400 kv. metrų), įsiterpusį tarp privačių žemės sklypų ir besiribojantį su Žemaitės gatve ir nuosavybės teise valdomu kitos (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) paskirties žemės sklypu, esančiu Gedimino g. 44, Kupiškyje (situacijos planas M 1:500 pridedamas).
  2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti sutartį su Danguole Smičiene dėl detaliojo plano rengimo sąlygų.
 

Meras      

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė
  
Rengė Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“