Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

2006 m.  birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832,; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 16 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.73 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų” ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr.134-4832),  Kupiškio  rajono  savivaldybės  taryba                     n u s p r e n d ž i a:   
 1. Pakeisti ir papildyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr.73 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų” ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
 2. Netaikyti  viešosios bibliotekos filialams Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų  kainų 1.1.; 1.1.1.; 1.1.2  punktų.      

Meras

 

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Rengė Viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Tamulevičienė            

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“