Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2005, Nr.57-1941) 17 straipsnio 21 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų atlygintinų transporto paslaugų kainą:

Automobilio markė, valstybinis numeris

Vieno kilometro kaina, Lt

Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms

Komerciniams užsakymams

VW LT – 28, valst. Nr. AHL 882, 2005 m. rugsėjo 7 d. Bendradarbiavimo sutartis

Nr. R-22-4

0,80

1,00

 

Meras

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė

Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“