Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ATOSTOGŲ

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ATOSTOGŲ

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 2 ir 3 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Leisti merą Leoną Apšegą ir mero pavaduotoją Joną Jarutį kasmetinių atostogų pagal tokį grafiką:

Eil.

Nr.

Pareigos

Vardas,

pavardė

Trukmė

(kalendo-rinėmis dienomis)

Laikotarpis, už kurį suteikiamos atostogos

Atostogų data (įskaityti-nai)

1.

Meras

Leonas

Apšega

28

2005-04-16–2006-04-15

2006-08-01–2006-08-29

2.

Mero pavaduotojas

Jonas

Jarutis

12

2005-04-16–2006-04-15

2006-07-17–2006-07-28

 

Meras

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“