Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AGROJAVAI” PRAŠYMO

Projektas 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS  BENDROVĖS „AGROJAVAI” PRAŠYMO

2006 m. birželio 22 d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 23 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius” (Žin., 2002, Nr. 112-4993) 1.9. papunkčiu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741) 7 straipsnio 5 punktu, Savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl mokesčių lengvatų”  ir  atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Agrojavai” 2006 m. balandžio 12 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  1. Atleisti (neatleisti) uždarąją akcinę bendrovę „Agrojavai” nuo 2006 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio.
 2. Atleisti (neatleisti) uždarąją akcinę bendrovę „Agrojavai” nuo 2006 metų nekilnojamojo turto mokesčio.


Meras         

 

 

 

Rengė  Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Bronius Zabulis

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“