Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Projektas  

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

2006 m.                    d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 200, Nr.17-704) 17 straipsnio 12 punktu ir Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 36 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba        n u s p r e n d ž i a:
 Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto įvykdymo ataskaitą:
 1. 38743,5 tūkst. litų pajamų, įskaitant apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas).
 2. 35641,2 tūkst. litų išlaidų (iš jų 15213,2 tūkst. litų darbo užmokesčiui ir 3193,5 tūkst. litų turtui įsigyti) ir jų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir vykdomas programas, 31,4 tūkst. litų kitoms savivaldybėms perduotų mokinio krepšelio lėšų  (2, 3 priedai).
 3. 7004,9 tūkst. litų išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir 10122,9 tūkst. litų išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti (4 priedas).
  4. 468,9 tūkst. litų Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti (5 priedas).
 
 
Meras    

                    

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 

Rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nijolė Jaruševičienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“