Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SUTIKIMO PRIIMTI TURTĄ

Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO PRIIMTI TURTĄ

2006 m. birželio 22 d. Nr. TS-
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin.,1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412) 6 ir 10 straipsniais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. balandžio 24 d. raštą Nr.SR-90-01-4, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Sutikti priimti Kupiškio rajono savivaldybei valdyti ir naudoti patikėjimo teise perduodamą valstybės ilgalaikį turtą – programinę įrangą – mokomąsias kompiuterines programas, nupirktas įgyvendinant strateginę programą „Švietimas informacinei visuomenei”:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Vieneto įsigijimo vertė (Lt)

Bendra įsigijimo vertė (Lt)

1

2

3

4

5

1.

PĮ MKP „AbiWord”

14

29,00

406,00

2.

PĮ MKP „Matematika 10su Dinamine geometrija”

14

100,00

1400,00

3.

PĮ MKP „Lietuvių kalbos bendrinė tartis”

14

17,00

238,00

4.

PĮ MKP „ Crocodile technology”

2

706,00

1412,00

 

Iš viso:

44

 

3456,00

2. Įgalioti Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Rimutę Balzarevičienę pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Meras

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 

Rengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“