Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Atliekų kompostavimas

 

 

8 žings­niai, kurie padės išvengti daž­ni­au­siai pasitaikančių klaidų kompostuojant:

 1. Vietos pasirinki­mas. Kom­postavimo vietą rekomen­duo­tina įrengti medžio paunksmėje, kad vasarą ją dengtų šešėlis, o žiemą būtų apšviesta saulės.
 2. Ką gal­ima kom­pos­tuoti? Auga­lines vir­tu­vės atliekas (vaisių, daržovių likučius, kavos tirščius, arbatos ir kavos fil­trus), sodo ir daržo atliekas (šakas, žolę, sausus lapus, nuvy­tu­sias gėles, augalų liekanas), kitas sun­yk­stančias medži­a­gas (popierių ir kartono gabalėlius, nedažyto medžio pju­ve­nas, drožles).
 3. Ko negal­ima kom­pos­tuoti? Stiklo, plas­tiko, skar­dinių, medži­agų, kurios gali užteršti kom­postavimo vietą (bater­ijų, vaistų, dažų ir skiedik­lių, kitų chemi­jos junginių), šunų ir kačių kraiko, išmatų, ser­gančių krūmų ir augalų dalių.
 4. Difer­en­ci­juo­tas atliekų surinki­mas. Reikia pasirūpinti, kad atski­rai į kom­postavimo dėžę būtų surenkamos vir­tu­vės ir žalio­sios atliekos. Vir­tu­vės atliekos turėtų būti surenkamos į atskirą biologinę atliekų dėžę.
 5. Kom­postavimo pro­por­ci­jos. Siekiant opti­malaus kom­postavimo rezul­tato, kom­postavimo dėžę reikia prikrauti pro­por­ci­jomis 2:1. Tai reiškia, kad dvi dalis turi sudaryti kom­pos­tuo­jamų medži­agų drėg­nos atliekos, kurių sudė­tyje yra azoto (nup­jauta žolė, vir­tu­vės atliekos), vieną dalį – sausos atliekos (sausi lapai, žagarai, popierius), tur­inčios anglies.
 6. Užpildy­mas kom­postu. Kad būtų užtikrin­tas opti­malus vėdin­i­mas ir drenažas, kom­posto dėžės dug­nas pir­mi­au­siai turi būti nuk­lo­ja­mas stam­biai sukapo­tomis šakomis, sumaišy­tomis su sub­ren­du­siu kom­postu arba ankstes­nio kom­posto gamy­bos likuči­ais. Tada pil­amos organ­inės atliekos, išlaikant drėgnų ir sausų atliekų pro­por­ci­jas 2:1.
 7. Drėgmė ir jos matavi­mas. Tin­kama kom­posto drėgmė – 45-65 %. Ji išmatuo­jama kumščio šonu spaudžiant kom­posto dėžėje esančias medži­a­gas. Jeigu išsiskiria keli lašai skysčio, drėgmė yra opti­mali. Jei dau­giau lašų – per didelė, jeigu skys­tis neiš­siskiria – per maža.
 8. Kom­postavimo cik­lai. Svarbu žinoti, jog Lietu­vos kli­mat­inėmis sąly­gomis gal­ima kompos­tuoti 2 kar­tus per metus: nuo rugsėjo iki kovo (7 mėn.) ir nuo balandžio iki rug­pjūčio (5 mėn.).


Kodėl verta kompostuoti ?

 • Sumažės buitinių atliekų kiekis Jūsų ūkyje.
 • Sutaupysite pinigų, nes sumažės atliekų surinkimo ir sutvarkymo kaštai.
 • Mažės į sąvartynus patenkančių ir aplinką teršiančių biologiškai skaidžių atliekų kiekis.
 • Virtuvės ir sodo atliekas paversite natūraliomis trąšomis savo daržui ar namų augalams.

Kompostuodami prisidėsite prie iniciatyvų, padedančių saugoti gamtą, švarią aplinką, kurioje visiems gyventi gera!

 

Parengė Justina Pujanauskienė,

Infrastruktūros sk. vyr. specialistė

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-07-26 16:07
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“