naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Rinkliava už atliekas

 
 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-337

Kupiškis

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 ir 37 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 12, 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 301 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

3. Paskelbti apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

4. Pripažinti netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo  8 d. sprendimo Nr. TS-259 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1–3 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                             Dainius Bardauskas

  

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu

Nr. TS-337

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas atliekų turėtojas privalo sumokėti Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka.

2. Pagrindinės sąvokos:

2.1. atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

2.2. komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

2.3. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą;

2.4. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, Savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas;

2.5. paslaugos teikėjas – atliekų tvarkytojas, vykdantis komunalinių atliekų surinkimą ir pervežimą šalinti sąvartyne;

2.6. vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą;

2.7. žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir sandėliavimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas;

2.8. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

 

3. Vietinės rinkliavos mokėtojams nustatoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dedamųjų (1 priedas):

3.1. pastoviąją rinkliavos dedamąją dalį moka visi vietinės rinkliavos mokėtojai, išskyrus mokėtojus, kurie atitinka 19–22 punktuose išdėstytus kriterijus;

3.2. kintamąją rinkliavos dedamąją moka vietinės rinkliavos mokėtojai, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

4. Pastatai, kurie naudojami žemės ūkio veikloje, nepriklausomai nuo pastatų paskirties, apmokestinami pagal 1 priedo 13 punktą. Pastaų savininkai pateikia nustatytos formos deklaraciją apie žemės ūkio veikloje naudojamas patalpas (2 priedas).

5. Prekybos paskirties pastatai, kurie yra ne miesto teritorijoje, apmokestinami iki 50 kv. m.

6. Jeigu vykdoma veikla nesutampa su registruoto nekilnojamojo turto paskirtimi, pastatų savininkas pateikia nustatytos formos deklaraciją (2 priedas). Tokiu atveju vietinės rinkliavos mokestis skaičiuojamas pagal vykdomą veiklą.

7. Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku ir pateiktos informacijos, kuri reikalinga vietinei rinkliavai apskaičiuoti, teisingumą atsakingi rinkliavos mokėtojai.

8. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali tikslinti vietinės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į faktiškas paslaugų teikimo išlaidas, atliekų kiekius ir kartą per metus indeksuoti vietinės rinkliavos dydį, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS

 

9. Vietinę rinkliavą administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, vykdantis šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau – registras) tvarkymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą.

10. Registrą sukuria komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius iš Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų gaudamas informaciją, reikalingą registrui ir vietinei rinkliavai administruoti.

11. Savivaldybės administracijos ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos mokėtojų registravimui organizuoti ir tvarkyti.

12. Registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

IV SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

 

13. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą apskaitą vykdo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. Rinkliavos lėšoms surinkti atidaroma speciali sąskaita. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius surinktas lėšas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį perveda į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT694010043400050027, esančią AB DNB banke. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinę rinkliavą apskaičiuoja už einamąjį ketvirtį iki to ketvirčio pirmo mėnesio 25 d. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokos kodas – 5716.

14. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama už einamąjį ketvirtį ne vėliau kaip iki to ketvirčio paskutinės dienos pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą.

15. Vietinės rinkliavos mokėtojai gauna mokėjimo kvitą-pranešimą, kuriame privalomai nurodomas įmokos kodas (5716) ir laikotarpis, už kurį mokama vietinė rinkliava. Vietinę rinkliavą galima sumokėti ir už metus, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui išdavus atitinkamą mokėjimo kvitą-pranešimą. Vietinės rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam vietinę rinkliavą už visus metus, ji einamaisiais metais bus perskaičiuojama, jei rinkliava bus patikslinta Savivaldybės tarybos sprendimu. Kitiems mokėtojams perskaičiuotos vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai siunčiami nustatyta tvarka pakartotinai.

16. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pasikeitus Nuostatų 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytiems vietinės rinkliavos apskaičiavimo kriterijams, pateikia duomenis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinę rinkliavą pagal naujai pateiktus duomenis pradeda skaičiuoti kitą ketvirtį po informacijos gavimo dienos.

17. Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius ir atitinkamos seniūnijos seniūnas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. patikslina gyventojų sąrašus.

18. Juridiniai asmenys, įregistravusieji nekilnojamąjį turtą, ir fiziniai asmenys, įregistravusieji komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kiekvienais metais deklaruoja vietinės rinkliavos nustatymo kriterijus ir pateikia juos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui iki einamųjų metų sausio 15 d.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

 

19. Vietinė rinkliava neskaičiuojama juridiniams asmenims, įregistravusiems nekilnojamąjį turtą, fiziniams asmenims, įregistravusiems komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, ir juridiniams asmenims, kurie vykdo komercinę veiklą Kupiškio rajone, tačiau neturi užregistruoto nekilnojamojo turto, jeigu:

19.1. laikinai nevykdo veiklos ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui pateikia tai patvirtinančias pažymas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos, galiojančias 12 mėnesių;

19.2. individualioje įmonėje dirba tik jos savininkas (nėra samdomų darbuotojų) ir veikla vykdoma ne biuro patalpose;

19.3. pateikia nustatytos formos deklaraciją apie ūkinėje veikloje nenaudojamas patalpas (3 priedas);

19.4. juridinis asmuo yra likviduotas, bankrutavęs arba vykdoma bankroto procedūra;

19.5. asmeniui, kuriam priskaičiuota vietinės rinkliavos metinė mokesčio suma neviršija 2 eurų;

19.6. asmuo, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje valdantis, naudojantis, disponuojantis netinkamu naudoti (avarinės būklės) ar fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu, pristatęs:

19.6.1. Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pastatas yra sudegęs;

19.6.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinio priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto išduotą pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pastatas yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);

19.6.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos nuolat veikiančios komisijos nekilnojamojo turto objektų, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, faktinei būklei ir naudojimo paskirčiai nustatyti akto, jog nekilnojamojo turto objektas netinkamas naudoti pagal paskirtį, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.7. pagalbinėms patalpoms, tokioms kaip: kompresorinė, siurblinė, transformatorinė, hidroelektrinė, boilerinė, elektros pastotė, kurios naudojamos pagal paskirtį.

20. Vietinės rinkliavos mokestis neskaičiuojamas asociacijoms, religinėms bendruomenėms, labdaros ir paramos fondams.

21. Vietinė rinkliava neskaičiuojama fiziniams asmenims, kurie:

21.1. yra įsigiję 12 specialiųjų maišų per metus (vienas 100 l maišas vienam gyventojui per mėnesį);

21.2. kas ketvirtį pateikia komunalinių atliekų tvarkytojui išrašytus čekius, įrodančius, kad atliekos yra perduotos atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atliekas. Perduodamas atliekų kiekis turi atitikti Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytą atliekų susikaupimo normą. Jeigu atliekų tvarkytojo išrašytame čekyje atliekų kiekis yra mažesnis nei nustatyta susikaupimo norma, tokiu atveju rinkliava mokama už atliekų kiekio skirtumą.

22. Daugiavaikėms šeimoms (auginančioms 3 ir daugiau vaikų) vietinės rinkliavos mokestis už trečią ir kiekvieną kitą vaiką neskaičiuojamas iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.

23. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji neskaičiuojama:

23.1. gyvenamųjų patalpų savininkams arba jų nuomininkams už laikinai negyvenusius patalpose asmenis, jeigu gyvenamųjų patalpų savininkai arba nuomininkai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui pateikia atitinkamų institucijų, seniūnijų arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirto asmens išduotas pažymas, patvirtinančias, kad:

23.1.1. asmenys gydosi stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose, atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

23.1.2. nepilnamečiai asmenys gyvena vaikų valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose;

23.1.3. asmenys yra išvykę mokytis į dienines studijas (bendrojo lavinimo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, aukštesniąsias mokyklas (kolegijas), aukštąsias mokyklas);

23.1.4. asmenys atlieka privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją tarnybą;

23.1.5. asmenys yra išvykę į kitus Lietuvos rajonus dirbti ar į komandiruotę ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

23.1.6. asmenys yra išvykę į užsienį – mokytis, stažuotis, dirbti, į komandiruotę, ekskursiją, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais – ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

23.2. Savivaldybės tarybos sprendimu;

23.3. juridiniams asmenims, sudariusiems sutartis su komunalinių atliekų tvarkytoju;

23.4. asmenims, negyvenantiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikus dokumentus, įrodančius, kad komunalinės atliekos iš jų surenkamos pagal faktinę gyvenamąją vietą.

24. Pažymos galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išdavimo datos. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui ir atliekų turėtojui nepristačius kitos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinę rinkliavą pradeda skaičiuoti pagal pirminius registro duomenis.

25. Asmenims, kurie atitinka nors vieną 23.1 papunktyje išdėstytą kriterijų, vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji sumažinama 67 proc., iki 3 eurų.

26. Vietinės rinkliavos mokestis sumažinamas 50 procentų:

26.1. asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo;

26.2. asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

26.3. asmenims, kuriems yra 80 ir daugiau metų;

26.4. vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia;

26.5. asmenims, gyvenantiems vienkiemiuose toliau nei 1 km nuo atliekų surinkimo aikštelės, kai nėra galimybės paimti individualaus konteinerio (pagal seniūnų pateiktus sąrašus).

27. Asmenys, pasinaudoję Nuostatų 19.3 papunktyje nustatyta lengvata ir kurie pateikia 2–3 prieduose esančias deklaracijas, turi leisti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys yra teisingi. Nustačius, kad pateikti neteisingi duomenys, asmenys privalo sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nepriemokas.

28. Esant galimybei pasinaudoti keliomis lengvatomis, gali būti taikoma tik viena pasirinkta lengvata.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ VIETINĖS RINKLIAVOS NEMOKĖJIMĄ

 

 

29. Atliekų turėtojas, vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytu laiku nesumokantis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą, pažeidžia Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles ir atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

30. Atliekų turėtojams nemokant vietinės rinkliavos, rinkliava išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

31. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę susipažinti su duomenimis apie juos, kurie nurodyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus registre.

32. Komunalinių atliekų turėtojai ir vietinės rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus (išrašą iš Nekilnojamojo turto registro), turi teisę:

32.1. reikalauti iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus pakeisti ar patikslinti duomenis registre, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

32.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas.

 

 

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

33. Už rinkliavą gautos pajamos apskaitomos Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto straipsnyje „Vietinės rinkliavos“.

34. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius kiekvienam mėnesiui pasibaigus informaciją apie rinkliavos rinkimą pateikia Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais ir tvarka.

35. Vietinės rinkliavos lėšos gali būti naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintai Specialiajai komunalinių atliekų tvarkymo programai įgyvendinti (Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo išlaidoms, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, infrastruktūros plėtimo bei kitoms su atliekų tvarkymu susijusioms išlaidoms).

36. Vietinė rinkliava, sumokėjus daugiau nei nustatyta Nuostatuose, raštišku mokėtojo prašymu užskaitoma kaip įmoka už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo pateikimo datos. Permoką grąžina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.

37. Prašymas dėl rinkliavos ar jos permokos grąžinimo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos.

38. Vietinės rinkliavos rinkimą koordinuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Lėšų panaudojimą kontroliuoja Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

39. Savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

 

____________________

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAMS IR VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS LENTELĖ


Eil.

Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

Vietinės rinkliavos pastovioji dalis, Eur

Vietinės rinkliavos kintamoji dalis, Eur

Metinė vietinė rinkliava, Eur

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai (fiziniams asmenims)

Butų, individualių namų gyventojams

gyventojui/metus

9,0

13,0

22,0

2.

Administracinės ir specialiosios paskirties pastatai

Pastatai, skirti administraciniams tikslams (valstybės ir savivaldybės įstaigos, bankai, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, biurai, kontoros ir kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

100 kv. m/metus

15

21

36

3.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

Pastatai, skirti gamybai (siuvimo įmonės, mechaninės ir stalių dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės ir kt.)

100 kv. m/metus (iki 1000 kv. m)*

20

28

48

4.

Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų)

Įmonių, įstaigų ir organizacijų garažai, skirti transporto priemonėms saugoti

100 kv. m/metus

4,9

7,0

12

5.

Gyvenamosios paskirties pastatai (juridiniams asmenims)

Gyvenamųjų pastatų dalis, naudojama individualiai ir kitai veiklai vykdyti

100 kv. m/metus

20

28

48

6.

Mokslo, kultūros, sporto ir poilsio paskirties pastatai

Pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms, kultūros ir sporto reikmėms bei viešiems pramoginiams  renginiams (bendrojo lavinimo, menų ir profesinės mokyklos, vaikų darželiai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, sporto salės ir kt.)

100 kv. m/metus

4,9

7,0

12

7.

Sveikatos priežiūros paskirties pastatai

Pastatai, skirti sveikatos priežiūrai (poliklinika, ligoninė, medicinos punktai, ambulatorijos, stomatologijos kab. ir kt.)

100 kv. m/metus

15

21

36

8.

Paslaugų paskirties pastatai

Pastatai, skirti paslaugoms teikti (grožio salonai, pirtys, autoservisai, laidojimo namai ir kt.)

100 kv. m/metus

29

42

71

9.

Prekybos paskirties pastatai

Pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, turgavietės, degalinės ir kt.)

100 kv. m/metus

49

70

119

10.

Viešbučių paskirties pastatai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui

100 kv. m/metus

29

42

71

 

 

 

 

 

 

 

11.

Viešojo maitinimo paskirties pastatai

Pastatai, skirti žmonėms maitinti (valgyklos, kavinės, barai ir kt.)

100 kv. m/metus

34

49

83

12.

Transporto ir sandėliavimo  paskirties pastatai

Pastatai, skirti ką nors laikyti ir transportuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai ir kiti pastatai, skirti produkcijos laikymui)

100 kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)*

4,9

7,0

12

13.

Kitos paskirties pastatai

Pastatai, skirti pagalbinio ūkio veiklai vykdyti (akumuliatorinės, sargybos postai ir kt.) ir žemės ūkio paskirties pastatai

100 kv. m/metus (iki 2000 kv. m)*

4,9

7,0

12

14.

Turgavietės

Žemės sklypas Lauko g. 3, Kupiškyje (0,6257 ha)

ha/metus

19,0

28,0

47,0

15.

Garažai (fizinių asmenų) ir sodų bendrijos

Garažai, esantys garažų bendrijose ir kiti (išskyrus garažus individualių namų valdose) ir sodai, esantys sodų bendrijose

vnt./metus

1,6

2,2

3,8

* taikoma pastatams registruotiems tuo pačiu adresu.

 

___________________

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

____________________________________________

(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas / vardas ir pavardė, įmonės kodas, adresas, telefonas)

 

..........................METAIS NAUDOJAMŲ PATALPŲ

DEKLARACIJA

 

_________________________

(dokumento sudarymo data)

 

_________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto adresas

Unikalus nekilnojamojo turto Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis

Žemės ūkio veikla*

Nekilnojamojo turto plotas

(kv. m)

Vykdoma veikla nekilnojamame turte

Vykdomos veiklos užimamas plotas (kv. m)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pildoma jeigu taikomas Nuostatų 4 punktas.

 

PATVIRTINU, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka faktines aplinkybes. Duomenims pasikeitus, pažadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešti apie pasikeitimus. Leidžiu sistemos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose.

 

__________________________________________           A. V.

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

SUDERINTA

__________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data )                          A. V.

 

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

 

____________________________________________

(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas / vardas ir pavardė, įmonės kodas, adresas, telefonas)

 

 

 

ŪKINEI VEIKLAI ..........................METAIS NENAUDOJAMŲ PATALPŲ

DEKLARACIJA

 

_________________________

(dokumento sudarymo data)

 

_________________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto adresas

Unikalus nekilnojamojo turto Nr.

Nenaudojamas plotas

(kv. m)

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINU, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka faktines aplinkybes. Duomenims pasikeitus, pažadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, raštu pranešti apie pasikeitimus. Leidžiu sistemos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose.

 

 

__________________________________________           A. V.

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

 

 

 

SUDERINTA

 

__________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data )                          A. V.

 


 

 

  Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-02-10 14:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“