Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti socialinį būstą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS

IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo šeimoms ir asmenims, įrašytiems į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.

 

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus:

1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Kupiškio rajone (mieste), o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie Kupiškio rajono savivaldybę yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

 

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – grynosios metinės pajamos – 40 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

3) keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 23 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

1 VPR – 125 Eur.

 

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:

1) Jaunų šeimų;

2) Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

3) Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

4) Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

5) Bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;

6) Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

 

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus:

  • asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;
  • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
  • šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;
  • šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
  • šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus);
  • šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis. Jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.

 

 

Šeimos ir asmenys, turintys teisę į Savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, patvirtintos formos rašytinį prašymą ir reikiamus dokumentus pateikia Kupiškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyriui Vytauto g. 2, 2 aukštas, 213 kabinetas.


      
 

 

 

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1959, asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašus asmenų, pageidaujančių nuomotis socialinį būstą, privalo pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-06-03 15:43
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“