Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 10 d. įsakymu ADV-22

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                    1. Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmenų ir šeimų įrašymą į Kupiškio rajono asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus (toliau – Sąrašai) bei išbraukimą iš Sąrašų.

                    2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės aktuose pateiktas sąvokas.

                   

II SKYRIUS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠUS

 

                               3. Teisę į Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto (toliau – socialinio būsto) nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

                               4. Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ar šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus.

                  5. Asmenys ir šeimos, norintys būti įrašyti į šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytus sąrašus, socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (1 priedas BP-3) suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Asmeniui, pateikusiam prašymą, įteikiamas informacinis lapelis.Kartu pateikiami dokumentai, įrodantys teisę į paramą būstui išsinuomoti (toliau – papildomi dokumentai):

                    5.1. asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus;

                     5.2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;

                     5.3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

                     5.4. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija;

                     5.5. esant reikalui neįgalumą, lėtinę ligą, specialiųjų poreikių tenkinimo reikmę ar likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantis dokumentas;

                     5.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;

                     5.7. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;

                     5.8. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

                     5.9. kiti dokumentai.

                     6. Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybes teise neturi kito tinkamo būsto.

                     6. Jeigu vienas iš pilnamečių šeimos narių deklaravęs gyvenamąją vietą ne Kupiškio rajone, tai jis turi pateikti tos savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaruota jo gyvenamoji vieta, pažymą, kad nėra įrašytas į tos savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į būsto nuomą, sąrašą.

                     7. Vidaus administravimo skyrius iš asmens gautą prašymą įrašyti į Sąrašą, užregistruoja gaunamų dokumentų registre pagal pateikto prašymo datą ir laiką.

                     8. Sąrašus sudaro, tvarko ir tikslina Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus (toliau – Infrastruktūros skyrius) specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą ir administravimą (toliau – specialistas).

                     9. Prašymai dėl įrašymo į sąrašus gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Asmenys ir šeimos, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

                     10. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, skirstomi į šias grupes:

                     10.1. jaunų šeimų;

                     10.2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

                     10.3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

                     10.4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

                     10.5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

                     10.6. bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į Tvarkos aprašo 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas grupes.

                     11. Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui išsinuomoti, specialistas pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

                     12. Įrašytam sąraše asmeniui mirus, du mėnesius po asmens mirties į sąrašą vietoj mirusio asmens gali būti įrašytas jo sutuoktinis ar kitas pilnametis šeimos narys, atitinkantis Įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nustatytą šeimos nario sąvoką, jei šeima turi teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą arba jo sąlygų pagerinimą ir raštu pateikia prašymą ir papildomus dokumentus.

                     13. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai nustatyta tvarka tvirtinami vieną kartą per metus iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

                   

                                                                                                                                 III SKYRIUS

ŠEIMŲ IR ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IŠ SĄRAŠŲ

 

                    14. Šeimos ir asmenys iš Sąrašų išbraukiami, kai:

                     14.1. įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

                     14.2. jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

                     14.3. miršta į Sąrašą įrašytas asmuo;

                     14.4. asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;

                     14.5. asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas. Šiuo atveju asmuo ar šeima perrašomi į Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą;

                     14.6. asmuo ar šeima Savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu.

                     14.7. jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

                     14.8. pateikia rašytinį prašymą Savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš Sąrašų;

                     14.9. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo) iki kitų metų birželio 1 dienos nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

                     14.10. nustatoma, kad asmuo ar šeima, kreipdamiesi dėl socialinio būsto nuomos, pateikė žinomai neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, šeimos sudėtį arba deklaruotą gyvenamąją vietą, turinčius įtakos teisei į socialinio būsto nuomą, arba per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, apie tai nepranešė Savivaldybės administracijai.

                     15. Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų Sąrašų, išskyrus šio Tvarkos aprašo 14.3 punkte numatytą atvejį, Infrastruktūros skyrius per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.

                     16. Asmuo (šeima) iš Sąrašų išbraukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

                     17. Sąrašai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

                     18. Informacija apie Sąrašus, vadovaujantis Įstatymu, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

                   

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                    19. Šis Tvarkos aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

                    20. Šalių ginčai dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                   

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-12-02 16:37
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“