Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Pakeistos Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-334 „DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

                      Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1R-348 „Dėl 2016 m. gruodžio 28 d. teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Įsakymas) buvo pakeistos Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės.

Susipažinti su įsakymu galite čia:  https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f4a1a2001a8811ebb0038a8cd8ff585f 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į esminius pakeitimus. Įsakymu yra patvirtintos prašymų, teikiamų registruotu paštu ar per kurjerį, pavyzdinės formos. Pavyzdinėse prašymų formose, prireikus, asmens, civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos iniciatyva gali būti įtraukti ir papildomi laukai, skirti tam, kad asmeniui būtų patogiau ar aiškiau suformuluoti konkretų prašymą, tačiau civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos iniciatyva įtraukiami papildomi laukai neturi patys savaime sukurti pareiškėjui pareigų, nenustatytų teisės aktuose (pvz., pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, kurių pateikimas teisės aktuose nėra nustatytas). Teikiant paslaugas per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS), ir toliau gali būti naudojamos šioje sistemoje esančios prašymų formos, išskyrus prašymo įregistruoti santuoką formą.

Dėl prašymo įregistruoti santuoką pateikimo

Prašymas įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaigoms gali būti pateikiamas elektroniniu paštu ar kitais elektroninių ryšių būdais, taip pat registruotu paštu ar per kurjerį, arba tiesiogiai, t. y. įprasta tvarka, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą. Prašymas įregistruoti santuoką paprastai turėtų būti užpildytas ir pasirašytas abiejų asmenų, tačiau gali pasitaikyti situacijų, kai norintys susituokti yra skirtingose valstybėse ir todėl patiria nepatogumų pildydami vieną prašymo formą. Atsižvelgiant į tai, manome, kad gali būti priimti du atskiri prašymai, užpildyti ir pasirašyti norinčių susituokti asmenų, tik juose nurodyta informacija turi sutapti ir nekelti abejonių dėl prašyme išreikštos valios.

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas registruotu paštu ar per kurjerį:

  • prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais parašais (kaip minėta, gali būti atsiųsti ir du atskiri prašymai);
  • prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (nereikalaujama, kad kopijos būtų patvirtintos Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 18 punkte nustatyta tvarka);
  • prie prašymo įregistruoti santuoką originalo gali būti pridėti kitų reikalingų dokumentų originalai ar jų kopijos (nereikalaujama, kad kopijos būtų patvirtintos Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka);
  • iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai, jei jie nebuvo pateikti kartu su siunčiamu prašymu, ar Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų dokumentą).

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, per e.pristatymo sistemą, per e.valdžios vartus, per MEPIS ir pan.):

  • pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką su abiejų norinčių susituokti asmenų parašais (arba du atskirai užpildyti prašymai, kurių kiekviename yra pateikiančio prašymą asmens parašas);
  • pateikiamos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos); jei asmuo paduoda prašymą įregistruoti santuoką per MEPIS, paduodančiojo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažintis priemonėmis (Taisyklių 13.2 punktas), todėl jo asmens tapatybės dokumento kopijos pridėti neprivaloma; tačiau civilinės metrikacijos įstaiga turėtų įsitikinti, ar šiam asmeniui išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas galios santuokos sudarymo metu ir įspėti asmenį apie tokio dokumento pateikimo būtinybę registruojant santuoką;
  • pateikiami suskaitmeninti (pavyzdžiui, skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos) visi santuokos registravimui būtini dokumentai;
  • iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai ar Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų dokumentą).

Atkreiptinas dėmesys, kad, jeigu prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu užsienietis nėra atvykęs į Lietuvos Respubliką, netaikomas reikalavimas užsieniečiui pateikti jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu patvirtinantį dokumentą. Ar prašymo padavimo metu užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, kiekvieną kartą sprendžiama individualiai. Tokiu atveju būsimieji sutuoktiniai turi būti papildomai informuojami, kad santuokos sudarymo dieną užsienietis turi turėti dokumentą, patvirtinantį jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, ir šis dokumentas civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas iki santuokos registravimo.

Paduodant prašymą įregistruoti santuoką registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, pageidaujama santuokos registravimo data ir laikas norinčių susituokti asmenų prašyme įregistruoti santuoką įrašomi pasirenkant juos iš civilinės metrikacijos įstaigos viešai skelbiamo santuokos registravimo kalendoriaus (jeigu toks kalendorius yra skelbiamas) arba iš anksto susitarus su civilinės metrikacijos ar konsuline įstaiga. Paduodant prašymą įregistruoti santuoką tiesiogiai, pageidaujama santuokos registravimo data ir laikas norinčių susituokti asmenų prašyme įregistruoti santuoką įrašomi susitarus su prašymą priimančiu civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos atstovu.

Paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą prašyme įregistruoti santuoką įrašo civilinės metrikacijos ar konsulinės įstaigos atstovas, dėl santuokos registravimo datos, laiko ir vietos, esant reikalui, papildomai telefonu ar elektroninio ryšio priemonėmis susitaręs su norinčiais susituokti asmenimis.

Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, norintys susituokti asmenys turi būti atskirai informuojami apie paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą.

Dėl prašymų įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus pateikimo per MEPIS

Taisyklėse (191 punktas) yra numatyta galimybė asmenims pateikiant prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus per MEPIS, kartu su prašymu pateikti skaitmenizuotus dokumentus, patvirtinančius į apskaitą įtraukiamą civilinės būklės aktą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pakeitus Taisykles, neliko reikalavimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikti dokumentų, patvirtinančių į apskaitą įtraukiamą civilinės būklės aktą, originalų ar Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka patvirtintų jų kopijų. Tačiau civilinės metrikacijos įstaigai kilus abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo, civilinės būklės aktas į apskaitą būtų įtraukiamas tik gavus dokumentų originalus ir įsitikinus jų autentiškumu.

Dėl civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu

Taisyklėse (161 ir 162 punktai) yra įtvirtinta galimybė išduoti elektroniniu parašu pasirašytus civilinės būklės akto įrašus liudijančius išrašus (toliau – išrašas). Asmenys, pateikdami prašymą išduoti išrašą, gali nurodyti, kokį dokumentą – elektroninį ar „popierinį“ – norėtų gauti. Elektroniniai išrašai pareiškėjui išsiunčiami elektroniniu būdu.

Dėl išrašų atsiėmimo

Taisyklėse (1031 punkto 1 pastraipa, 162 punktas) yra nustatyta galimybė pareiškėjų prašymu išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo siųsti registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu pareiškėjas užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka. Pageidavimą gauti išrašą pareiškėjas turi išreikšti atitinkamame prašyme pažymėjęs reikiamą langelį ir nurodęs pristatymo adresą. Registruoto pašto ar kurjerio paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai civilinės metrikacijos ir konsulinei įstaigai turi būti pateikti iki dokumento išsiuntimo.

Taisyklėse (1031 punkto 2 pastraipa, 1531 punktas) taip pat nustatyta, kad atsiimti išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo gali ne tik turintis teisę tą dokumentą gauti asmuo ar jo atstovas, bet ir kitas, pareiškėjo prašyme nurodytas, asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju nereikalaujama papildomai sudaryti įgaliojimą ir jį pateikti civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai.

Dėl valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumokėjimo

Registruotu paštu arba per kurjerį prašymą teikiantis asmuo turi būti iki prašymo civilinės metrikacijos ir konsulinei įstaigai pateikimo sumokėjęs valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį.

Kai asmuo kreipiasi į civilinės metrikacijos įstaigą registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, jis prašyme turi nurodyti informaciją apie valstybės rinkliavos sumokėjimą arba pridėti tai patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Mokėjimo dokumento pateikimas civilinės metrikacijos įstaigai nėra privalomas, tačiau jis gali būti pridėtas, jeigu toks būdas, o ne informacijos apie sumokėjimą nurodymas, patogesnis pareiškėjui.

Kai asmuo kreipiasi į konsulinę įstaigą registruotu paštu ar per kurjerį, jis privalo pridėti dokumentą, patvirtinantį konsulinio mokesčio sumokėjimą, arba jo kopiją.

Dėl daugiakalbių standartinių formų pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 ir išrašų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis išdavimo

Atsižvelgiant į tai, kad prašymų, teikiamų registruotu paštu ar per kurjerį, formos yra pavyzdinės, jei pareiškėjas pageidaus, galės pačiame prašyme papildomai įrašyti, kad nori gauti ne tik išrašą, bet ir daugiakalbę standartinę formą ar išrašą pagal Vienos konvenciją (atitinkamai turės būti sumokėta už šios formos ar išrašo išdavimą). Taip pat pareiškėjas gali daugiakalbės standartinės formos ar išrašo pagal Vienos konvenciją prašyti atskiru prašymu, kuris gali būti paduodamas visais Taisyklių 10 punkte nurodytais būdais.

 

Prašymų formos, 28 lapai.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-11-18 15:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“