Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. ADV-1001

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją ir Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą savo veikloje vadovautis šiuo planu.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai civilinės saugos specialistei Raimondai Simanavičiūtei.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. ADV-773 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius               Kęstutis Jakštas                                             


Kupiškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

 


              

 

 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-01-03 11:18
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“