Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Informacija apie pavojingąjį objektą – Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” Subačiaus naftos terminalą

AB „Klaipėdos nafta“ Subačiaus naftos terminalas

 

VISUOMENEI PRIVALOMA

PATEIKTI INFORMACIJA

 

Bendroji dalis

 

Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” Subačiaus naftos terminalas (toliau – SNT) yra aukštesniojo lygio pavojingas objektas, kuriam, vykdant Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 reikalavimus yra parengta, suderinta ir pateikta kompetentingoms institucijomis objekto saugos ataskaita, vidaus avarinis likvidavimo planas.

SNT teritorija užima apie 40 ha.

 

SNT adresas:

          Kunčių k. Subačiaus sen. Kupiškio rajonas,

          Tel.: (459) 55 200, faksas (459) 55431,

          El. paštas [email protected], internetinis puslapis www.kn.lt

 

SNT darbo laikas:

pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val.;

penktadieniais                          nuo 7.30 val. iki 15.30 val.;

pietų pertrauka                        nuo 11.30 val. iki 12.18 val.

 

 

SNT veikla

 

Pagrindinė Subačiaus naftos terminalo veikla – saugoti ir tvarkyti VšĮ „Lietuvos energetikos agentūros” patikėjimo teise priklausančias valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus, užtikrinti laikomų produktų privalomųjų kokybės standartų ir techninių sąlygų reikalavimus, saugiai eksploatuoti ir tvarkyti įmonei priklausantį turtą. Subačiaus naftos terminalas pagal sutartis su komercinėmis įmonėmis į automobilines ir geležinkelio cisternas krauna ir iš jų iškrauna priklausančius naftos produktus.

SNT infrastruktūrą sudaro: šviesiųjų naftos produktų parkas, kurių bendras talpyklų tūris sudaro 338 tūkst. m3. Geležinkelio estakada, kurioje vienu metu galima pakrauti ir iškrauti 14 vagonų-cisternų. Moderni autocisternų pripildymo aikštelė. Atnaujinta laboratorija, kurioje galima nustatyti pagrindinius naftos produktų kokybės parametrus. Transporto priemonės bei cisternų priežiūros statiniai ir įrengimai.

 

Perkraunamos pavojingosios medžiagos SNT

 

Subačiaus naftos terminalo teritorijoje produktai kraunami uždaru būdu – vamzdynais. Subačiaus naftos terminale perkraunamas benzinas, dyzelinas, etanolis pagal pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles priskiriami pavojingų medžiagų trečiajai klasei (liepsnieji skysčiai). Pagal degumą iš perkraunamų produktų pavojingiausias yra benzinas, kuris priskiriamas pirmosios kategorijos degiems skysčiams. Etanolis yra antros kategorijos degus skystis, o dyzelinas trečios kategorijos degus skystis. Naftos produktai ir jų garai yra kenksmingi gyviems organizmams. Žmogus gali apsinuodyti nurijęs naftos produktų ar kvėpuodamas jų garais. Naftos produktų garai erzina gleivinę, sukelia perštėjimą gerklėje, galvos svaigimą, apsvaigimo jausmą, akių vokų paraudimą. Benzine yra toksiškų antrosios kategorijos koncerogeninių medžiagų, kurios, patekusios į žmogaus organizmą, gali kauptis ir sukelti vėžinius susirgimus. Ūminio poveikio naftos produktai neturi. Naftos produktų garai (LOJ) turi stiprų angliavandenilių kvapą. Šie garai sunkesni už orą, todėl gali susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose.

Didžiausia leistina ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (RUV) gyvenamosios aplinkos ore yra 5 mg/m3, o žmogus pradeda jausti LOJ kvapą, kai ore jų koncentracija yra tik 0,3 mg/m3.

Taigi, naftos produktų kvapas gali būti užuodžiamas žymiai anksčiau, kai LOJ koncentracija yra mažesnė už RUV.

KN Subačiaus naftos terminale vykdomas paviršinio ir požeminio vandens kokybės monitoringas bei iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas.

 

Galimų avarijų pobūdis ir padariniai

 

Bendrovėje galimos avarijos yra naftos produktų išsiliejimas į aplinką, lakiųjų organinių junginių (LOJ) sprogimas ir gaisras. Nuo išsiliejusių naftos produktų LOJ žmonės gali apsinuodyti, LOJ sprogimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sprogimo bangos, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais. Jei LOJ koncentracija ore yra didesnė negu 30 tūkst. mg/m3, sprogimas gali įvykti nuo bet kokio ugnies šaltinio (nuorūkos, trumpo elektros jungimo, kibirkšties ir kt.). Benzino garai gali užsidegti, kai aplinkos temperatūra yra ne tik teigiama, bet ir neigiama (iki -40oC). Mažiau pavojingi gaisro atžvilgiu – etanolis, dyzelinas. Nuo dyzelino gaisrai kyla rečiau.

Degant naftos produktams, išsiskiria degimo procesui būdingi produktai:

 

Anglies monoksidas CO,
Anglies dioksidas CO2,
Azoto oksidai NOx,
Sieros dioksidas SO2,
LOJ – nesudegę naftos produktų garai,
Kietosios dalelės (suodžiai).

 

SNT pasirengimas reaguoti į avarijas

 

SNT saugos ataskaitoje yra išnagrinėtos stambių avarijų priežastys ir pasekmės, apskaičiuotos avarijų tikimybės bei įvertintas SNT pasiruošimas reaguoti į tokias avarijas. SNT įdiegtos prevencijos, kontrolės, avarijų išvengimo ir pasekmių sušvelninimo priemonės atitinka normatyvinius reikalavimus, keliamus tokioms įmonėms. Reagavimui į incidentus ir avarijas parengtas vidaus avarinis planas, nustatantis avarijų lokalizavimo ir likvidavimo eigą bei specialiųjų tarnybų informavimo ir ryšių su jomis palaikymo tvarką.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra parengusi išorės avarinį planą, nustatantį savivaldybės pajėgų koordinavimą ir gyventojų informavimą, įvykus avarijai SNT ir kituose Kupiškio rajono pavojinguosiuose objektuose.

 

 

Gyventojų įspėjimas ir informavimas, įvykus avarijai SNT

 

Apie Subačiaus naftos terminalo pramoninę avariją bus pranešta pagal schemą, pateiktą vidaus avariniame plane. Aplinkiniams gyventojams apie įvykusią pramoninę avariją bus pranešta sirenos gausmu. Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos ir Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos gyventojus, gyvenančius 0,93 km spinduliu nuo Subačiaus naftos terminalo, informuos minėtų seniūnijų darbuotojai.

Remiantis pateikta Subačiaus naftos terminalo specialistų operatyvia informacija pranešime bus nurodyta: kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras); kokie naftos produktai išsiliejo ar užsidegė; kokios krypties vėjas pučia ir į kurią pusę neša teršalų debesį; ką privalo daryti darbuotojai ir gyventojai, patenkantys į pavojingą zoną.

 

Gyventojų elgesys, įvykus avarijai SNT

 

Gyventojai privalo likti patalpose, uždaryti ir kuo labiau užsandarinti lauko duris, langus, balkonus, orlaides bei ventiliacijos angas. Laukiant tolimesnės informacijos reikia saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės-vatos raištį ar sušlapintą rankšluostį.

Gavus nurodymą (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietomis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų ir nebėgti.

Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, gali būti priimtas sprendimas gyventojus evakuoti. Tuomet gyventojai privalo tiksliai vykdyti avarinių tarnybų ir evakavimo organizatorių nurodymus.

 

SNT planiniai patikrinimai

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos vadovaudamasis patvirtintu grafiku 2020 m. vasario mėn. atliko planinį SNT patikrinimą ir trūkumų, draudžiančių eksploatuoti pavojingąjį objektą, nenustatė.

 

Kur teikiama smulkesnė informacija

 

Interesantai, norintys susipažinti su SNT saugos ataskaita, vidaus avariniu planu, planinių patikrinimų rezultatais ir jų grafiku, turi atvykti į SNT arba paskambinti tel. 8 459 55200. Gavus tokį prašymą, bus suderinta interesanto atvykimo į SNT data ir laikas.

 

Šią ir papildomą informaciją galite rasti įmonės internetinėje svetainėje adresu: http://www.kn.lt.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-02-08 16:13
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“