naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. gegužės 16 d.
įsakymu Nr. ADV-351

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės  ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) sudėtį, tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Savivaldybės ESK – iš valstybės ir (ar) Savivaldybės institucijų ir įstaigų  valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremalių situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą Savivaldybės teritorijoje.

3. Pagrindiniai Savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti Savivaldybės teritorijoje  gresiančią ir (ar) susidariusią situaciją bei šalinti jos padarinius Savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant Savivaldybėje turimus arba iš kitų Savivaldybių gautus materialinius išteklius.

4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

6. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBES ESK FUNKCIJOS

 

7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

7.1. ne rečiau  kaip kartą per metus aptaria Savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti; 

7.2. svarsto  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų valdymo  planą ir teikia jį tvirtinti  Savivaldybės administracijos direktoriui; 

7.3. svarsto Savivaldybės pavojingojo objekto išorės avarinį (-ius) planą (-us) ir teikia jį (juos) tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui; 

7.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo; 

7.5.  teikia   Savivaldybės   administracijos   direktoriui   pasiūlymus   dėl   Savivaldybės   ekstremaliosios situacijos    operacijų    vadovo,    skiriamo    vadovauti    visoms    civilinės    saugos    sistemos    pajėgoms, dalyvaujančioms   likviduojant   ekstremalųjį   įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją  ir   šalinant jų  padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros; 

7.6. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus  dėl  antro (sustiprinto)  ir trečio (visiškos  parengties) civilinės saugos  sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo; 

7.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai; 

7.8. priima sprendinius, reikalingus Savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti; 

7.9. teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti; 

7.10. atsižvelgdama  į  gresiančios  ar  susidariusios  ekstremaliosios  situacijos  pobūdį ar  mastą,  teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo; 

7.11. teikia  Priešgaisrinės   apsaugos   ir  gelbėjimo   departamentui   prie  Vidaus   reikalų  ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu; 

7.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

                                                           

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

 

8.  Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

8.1. gauti  iš valstybės  ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją Savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais; 

8.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams; 

8.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizės atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti ir darbų vykdyti;

8.4.  teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus   dėl   prašymo   gretimos   (gretimų)  Savivaldybės  (savivaldybių)  pagalbos  gyventojams  evakuoti,   gelbėjimo,   paieškos   ir  neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka; 

8.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas Savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

8.7. priimti  sprendimus  dėl  ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

8.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas,  kai jo nėra - vienas iš Savivaldybės ESK narių.

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, Savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis -  kaip galima greičiau.

11. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra- komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.

12. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

13. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

14. Į Savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

15. Savivaldybės ESK pirmininkas:

15.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;

15.3. kontroliuoja, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

15.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

16. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

___________________________________

↑ Į viršų

 ← Atgal 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. ADV-351

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės  ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) sudėtį, tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Savivaldybės ESK – iš valstybės ir (ar) Savivaldybės institucijų ir įstaigų  valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremalių situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą Savivaldybės teritorijoje.

3. Pagrindiniai Savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti Savivaldybės teritorijoje  gresiančią ir (ar) susidariusią situaciją bei šalinti jos padarinius Savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant Savivaldybėje turimus arba iš kitų Savivaldybių gautus materialinius išteklius.

4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

6. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBES ESK FUNKCIJOS

 

7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

7.1. ne rečiau  kaip kartą per metus aptaria Savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

7.2. svarsto  Savivaldybės  ekstremaliųjų  situacijų valdymo  planą ir teikia jį tvirtinti  Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.3. svarsto Savivaldybės pavojingojo objekto išorės avarinį (-ius) planą (-us) ir teikia jį (juos) tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

7.5.  teikia   Savivaldybės   administracijos   direktoriui   pasiūlymus   dėl   Savivaldybės   ekstremaliosios situacijos    operacijų    vadovo,    skiriamo    vadovauti    visoms    civilinės    saugos    sistemos    pajėgoms, dalyvaujančioms   likviduojant   ekstremalųjį   įvykį  ar  ekstremaliąją  situaciją  ir   šalinant jų  padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

7.6. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus  dėl  antro (sustiprinto)  ir trečio (visiškos  parengties) civilinės saugos  sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

7.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

7.8. priima sprendinius, reikalingus Savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

7.9. teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

7.10. atsižvelgdama  į  gresiančios  ar  susidariusios  ekstremaliosios  situacijos  pobūdį ar  mastą,  teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;

7.11. teikia  Priešgaisrinės   apsaugos   ir  gelbėjimo   departamentui   prie  Vidaus   reikalų  ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

7.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

                                                           

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

 

8.  Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

8.1. gauti  iš valstybės  ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų,  kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją Savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

8.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

8.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizės atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti ir darbų vykdyti;

8.4.  teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus   dėl   prašymo   gretimos   (gretimų)  Savivaldybės  (savivaldybių)  pagalbos  gyventojams  evakuoti,   gelbėjimo,   paieškos   ir  neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;

8.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas Savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

8.7. priimti  sprendimus  dėl  ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

8.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas,  kai jo nėra - vienas iš Savivaldybės ESK narių.

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, Savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis -  kaip galima greičiau.

11. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra- komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.

12. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

13. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

14. Į Savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

15. Savivaldybės ESK pirmininkas:

15.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;

15.3. kontroliuoja, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

15.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

16. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-06-14 10:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“