Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija

Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija

 

Raimonda Simanavičiūtė – Savivaldybės administracijos vyriausioji civilinės saugos specialistė (komisijos pirmininkė);

Laima Bartulienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Regina Beleckienė – Savivaldybės administracijos Skapiškio seniūnijos vyresnioji specialistė;

Gintautas Černius – Savivaldybės administracijos Šimonių seniūnijos seniūnas;

Laisva Čiuliepienė – Savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos seniūnė;

Raminta Ribokaitė – Savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos seniūnė;

Erminijus Stankus – Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas;

Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas;

Jurgita Trifeldienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Žydrūnas Vanagas – Savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnijos seniūnas;

Ingrida Varnytė – Savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijos seniūnė.

 

 


PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu  Nr. ADV-740

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO

KOMISIJOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos uždavinius, funkcijas, teises, gyventojų evakavimo organizavimą ir komisijos darbo organizavimą.
2.    Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija) yra iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų bei valstybės tarnautojų sudaroma komisija, planuojanti, organizuojanti ir koordinuojanti gyventojų evakavimą ekstremaliųjų situacijų metu ir (ar) paskelbus mobilizaciją.
3.    Komisijos sudarymo tikslas – planuoti, organizuoti ir koordinuoti gyventojų evakavimą, priėmimą ir laikiną jų apgyvendinimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir (ar) paskelbus mobilizaciją. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų evakavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir (ar) paskelbus mobilizaciją..

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5.  Pagrindiniai komisijos uždaviniai – gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai organizuoti gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų: gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt. (toliau – būtiniausios paslaugos), suteikimą.
6.  Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
6.2.    planuoja gyventojų evakavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą;
6.3.    numato evakavimo priemones, evakuotųjų gyventojų apgyvendinimo vietas;
6.4.    planuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą;
6.5.    teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakavimą;
6.6.  organizuoja Savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą;
6.7.  gyventojų surinkimo punktuose organizuoja:
6.7.1.    gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
6.7.2.    gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis;
6.7.3.    transporto priemonių kolonų sudarymą;
6.7.4.    gyventojų įsodinimą į Savivaldybės transporto priemones;
6.8.  tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja:
6.8.1.    atvykstančių gyventojų registravimą;
6.8.2.    gyventojų užterštumo kontrolę;
6.8.3.    gyventojų sanitarinį švarinimą;
6.8.4.    transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą;
6.8.5. gyventojų persodinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias transporto priemones;
6.8.6. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;
6.9.  gyventojų priėmimo punktuose organizuoja:
6.9.1. atvykstančių gyventojų priėmimą;
6.9.2.    gyventojų suskirstymą į grupes;
6.9.3.    gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas;
6.9.4.    gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.
7.  Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose Komisija gyventojams organizuoja būtiniausių paslaugų teikimą, viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos saugos užtikrinimą, prireikus organizuoja būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą.
8.    Teikia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Operacijų centras) vadovams informaciją apie gyventojų evakavimo eigą.
9.    Komisija atlieka kitas teisės aktų nustatytas su gyventojų evakavimo ir priėmimo uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
10.1.    gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;
10.2.    gauti iš visų Savivaldybėje esančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį;
10.3.    pagal kompetenciją teikti Savivaldybės ESK ir Operacijų centrui pasiūlymus ir rekomendacijas gyventojų evakavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo klausimais.

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

11. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, sprendimą dėl gyventojų evakavimo Vyriausybės nustatyta tvarka priima Savivaldybės administracijos direktorius.
12. Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. Ši komisija organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų: gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt. suteikimą.
13. Kai gyventojai evakuojami iš Kupiškio rajono savivaldybės į kitą savivaldybę, gyventojų evakavimą organizuoja Kupiškio rajono savivaldybės komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą, – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, komisija.
14. Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai, kurių struktūra ir įkūrimo vietos numatytos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
15.     Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą.
16.     Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo punktus.
17.     Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.
18. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos direktorius pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.
19. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.
20. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio svarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:
20.1.    iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis;
20.2.    nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis.
21.    Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai, išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.
22.    Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, komisija.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

23. Komisija sudaroma ir tvirtinama Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir nariai.
24.    Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš narių Komisijos pirmininko pavedimu.
25.    Komisijos pirmininkas pavaldus ir atskaitingas ESK pirmininkui.
26.    Komisijos pirmininkas:
26.1.    organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja komisijai priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;
26.2.    pagal kompetenciją teikia Savivaldybės ESK, Operacijų centrui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl gyventojų evakavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo.
27.  Komisijos nariai yra pavaldūs Komisijos pirmininkui ir asmeniškai atsakingi už jiems paskirtų užduočių vykdymą.
28.  Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą evakuoti gyventojus,
Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą. Komisijos nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau.


 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-04-27 12:54
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“