Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k., sutvarkymas

 

 

 

 

2018 m. liepos 23 d. biudžetinė įstaiga Aplinkos projektų valdymo agentūra (https://www.apva.lt) ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k., sutvarkymas“ (projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0028) finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 108 688,25euro. Projektui įgyvendinti skiriama 103 253,83euro finansinė parama iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir 5 434,42euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Projektui keliamas tikslas – pašalinti realų pavojų aplinkai ir žmogaus sveikatai keliančius užterštos teritorijos elementus (gruntą) ir sumažinti grunto bei gruntinio vandens užterštumo lygį bei paspartinti savivalos procesus.

Projekto veikla. Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane Savivaldybė numatė įgyvendinti savarankiškąją funkciją – aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 28 p.). Projektu siekiama sutvarkyti buvusios naftos bazės (Rudilių k., Kupiškio r.) teritorijoje esantį naftos produktais (toliau – NP) užterštą gruntą, esantį ~0,0367 ha sklype. Ekogeologinių tyrimų metu nustatyta, kad teritorijoje esantis gruntas ir gruntinis vanduo stipriai užterštas dyzelino eilės naftos angliavandeniliais, benzino eilės naftos angliavandeniliais ir sunkiaisiais naftos angliavandeniliais. Užterštai teritorijai sutvarkyti planuojama atlikti NP užteršto žemės paviršiaus grunto ir NP užteršto gilesniųjų žemės sluoksnių grunto valymo darbus. Užterštas gruntinis vanduo tiesioginio pavojaus žmonių sveikatai nekelia, todėl jo valyti nėra būtinybės, vandens tarša turėtų sumažėti iki ribinės vertės pašalinus užterštą gruntą. Iškastas užterštas gruntas bus išvežamas į specialias valymo aikšteles, jose bus išvalytas iki reikiamo lygio, o į jo vietą atvežamas ir supilamas švarus gruntas. Tvarkymo metu bus pašalintos išlikusios buvusios kuro išdavimo kolonėlės aikštelės dangos ir kiti pamatų likučiai. Atkasus požeminius vamzdynus, jie bus demontuoti. Tvarkant užterštą teritoriją bus pašalinta apie 44 kub. m statybinio laužo bei 0,5 kub. m menkaverčių medžių ir krūmų. Darbų pabaigoje bus atliekamas sutvarkytos teritorijos liekaninio užterštumo kontrolinis tyrimas ir vertinimas.

Atliktų užterštos teritorijos tvarkymo darbų rezultatai bus pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai (toliau – LGT) ekspertiniam įvertinimui užterštos teritorijos sutvarkymo darbų ataskaitoje. LGT pateikus pastabų dėl valymo darbų kokybės, vykdytojas šias pastabas įvertins, ištaisys trūkumus ir gaus teigiamą LGT išvadą. Sutvarkyta ir išvalyta teritorija taps patrauklesnė, bus galimybė suformuoti naują žemės sklypą ir perduoti naudoti aukciono būdu ekonominės ar socialinės veiklos vystymui. Nacionalinė žemės tarnyba raštu patvirtino, kad sutvarkyta teritorija kitiems asmenims galės būti parduota ar išnuomota tik atviro aukciono būdu.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas [email protected].

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-04-06 10:28
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“