Lyderių laikas 3

 

 

 

 

Projekto „Lyderių laikas 3“ bendradarbiavimo sutartis (pdf)

 

Informacija apie neformaliąsias švietimo lyderystės studijas (pdf)


 

 

Savivaldybės  mero potvarkiu sudaryta projekto ,,Lyderių laikas 3‘‘ Kupiškio rajono savivaldybės kūrybinė komanda (pdf)

 

 


 

 

 

 


 


 

 


 

 

 

PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS“

KONCEPTUALUSIS PAGRINDAS

Lyderystė vardan mokymosi – veiksmingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kurioje lyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi.
Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.
Tvarioji lyderystė – švietimo pažangos pastangos, derančios su pagrindinėmis žmogiškomis vertybėmis, orientuotos į ilgalaikę viziją ir tausojančios dabarties pasiekimus.
Sisteminis požiūris – mokyklų ir visos švietimo sistemos tobulinimas pritraukiant, puoselėjant ir ugdant lyderius visuose lygmenyse: klasėse, mokykloje, vietos savivaldybėje ir nacionaliniu mastu.
Vertybinis pagrindas – pagarba žmogui, profesijai, susitarimams; pasitikėjimas, pagalba, įgalinimas, kurie veda į skaidrią bei aiškią atsakomybės ir atskaitomybės sistemą.

ĮGYVENDINTOJAI

Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų skyrius.
Kūrėjai – 100 švietimo darbuotojų, atstovaujančių nacionalinį, savivaldybių ir mokyklos lygmenį.
Pareiškėjas – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.
Partneriai: Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
Užsakovai – ŠMM Strateginių programų skyrius ir Mokymosi visą gyvenimą departamentas.
Valdymo komitetą sudaro atstovai iš: ŠMM Strateginių programų skyriaus, ŠMM Mokymosi visą gyvenimą ir Bendrojo ugdymo departamentų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Vilniaus Antakalnio progimnazijos.

 

TRUKMĖ

1 etapas (konceptualių dokumentų rengimas): 2009 – 2011 m. (finansavimas – 10 mln. litų)
2 etapas (1 etapo veiklų išbandymas 15-oje savivaldybių): 2011 – 2015 m. (finansavimas – 10 mln. litų, iš kurių per viešuosius pirkimus buvo sutaupyta 2,7 mln. litų ir grąžinta į valstybės biudžetą)
3 etapas (veiklų sklaida likusiose 45-ose savivaldybėse): 2017 m. vasaris – 2021 m. vasaris (finansavimas – 5 502 780,00 eurų, iš kurių jau panaudota 2 087 966,47 eurų)

 

PROJEKTO TIKSLAS

Sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį.

PROJEKTO PRINCIPAI

Lyderis – tai nebūtinai vadovas, juo gali būti kiekvienas.
• Visos veiklos yra susijusios viena su kita.
• Visose veiklose dalyvauja visų lygmenų atstovai: nacionalinio, savivaldybių ir mokyklų.
• Visuose lygmenyse didinama kritinė švietimo lyderių masė.
• Visuose lygmenyse įtvirtinama lyderystės vardan mokymosi idėja – visų lygmenų ir švietimo dalyvių sutelktos pastangos gerinti kiekvieno mokinio mokymąsi.
• Kuriamos bendradarbiavimo, tarimosi tradicijos per nuolatinius švietimo lyderių forumus, viešąsias konsultacijas.
• Motyvuotos savivaldybės ir mokyklos sukuria unikalius pokyčio projektus.

PROJEKTO TINKLALAPIS www.lyderiulaikas.smm.lt

TIKSLINĖS GRUPĖS (projektas jau subūrė apie 20 000 švietimo darbuotojų)

  • Projektas skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais: mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų) administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams, užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams, ne švietimo sistemos darbuotojams– švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

Informacija apie praėjusius projekto etapus:

TREČIASIS ETAPAS – „LYDERIŲ LAIKAS 3“ – JAU STARTAVO IR KUPIŠKYJE

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose.

Projekto siekis - auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro:
sprendimų priėmimo kapitalas: pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus
žmogiškasis kapitalas: kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra
socialinis kapitalas: pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba

Projektą sudaro trys tarpusavyje glaudžiai susijusios veiklos:

Sprendimų priėmimo kapitalas

1. Švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektus savivaldybėse (regionuose)

Žmogiškasis kapitalas

2. Visų lygmenų švietimo profesionalų kompetencijų ugdymas

Socialinis kapitalas

3. Švietimo profesionalų savitarpio pagalbos tinklo kūrimas

Siekiami rezultatai

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai (3 regionai per 3 srautus), kiekvienoje savivaldybėje į kūrybines komandas įtraukiant visas norinčias švietimo įstaigas ir NVO. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių bei mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.
2. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Studijas baigs 210 Švietimo lyderystės magistro studijų absolventų, 600 Neformaliosios švietimo lyderystės programos dalyvių, 500 Neformaliųjų mokymų dalyvių (ne švietimo darbuotojai ir užsienio lietuviai). 4 išverstos, išleistos ir pristatytos knygos lyderystės tema. 20 pav. nupirktų, išdalintų ir pristatytų knygų lyderystės tema, 1 longitudinio tyrimo leidinys, 4 švietimo politikos analizės.
3. Sukurtas nacionalinis švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklas, vienijantis tarptautinius, regioninius, teminius bei profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai (2) bei regioniniai (3) švietimo lyderystės forumai, švietimo lyderiai bus deleguojami į 4 tarptautines konferencijas, mokymosi stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, 6 alumnų metiniai renginiai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai bei aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm).

LL3 indėlis į mokyklų, savivaldybių bei nacionalinio lygmens švietimo vadybos tobulinimą:

• nacionalinio, regiono ir mokyklos lygmens vadovų bei vadybine karjera suinteresuotųjų mokymasis formaliosiose bei neformaliosiose švietimo lyderystės programose;
• konsultacinė pagalba kiekvienai mokyklai bei švietimo valdymo institucijai, kuriančiai ir įgyvendinančiai kaitos projektą;
• nuolatinė pažangos stebėsena remiantis LL1 ir LL2 metu sukurtais longitudinio tyrimo bei kitais vertinimo instrumentais;
• mokomosios stažuotės Lietuvoje ir užsienyje;
• visų lygmenų švietimo lyderių įsitraukimas į regioninius, nacionalinius bei tarptautinius LL tinklus, jų profesionalumo augimas bei bendradarbiavimo stiprinimas;
• švietimo klasikos bibliotekos formavimas, atvirosios prieigos švietimo lyderystės mokymosi turinio kūrimas.

 

 

 

KONTAKTINIAI ASMENYS:
Rasa Šnipienė
, projekto vadovė, e. paštas: [email protected];
Ričardas Ališauskas, ŠMM, e. paštas: [email protected];
Rita Dukynaitė, ŠMM, e. paštas: [email protected];
Eglė Pranckūnienė, MTC steigėja, švietimo ekspertė – konsultantė, e. paštas: [email protected];
Margarita Pilkienė, ISM Vadovų mokyklos konsultantė-ekspertė, e. paštas: [email protected].

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-10-11 09:03

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“