Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje

 

2019 m. sausio 29 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) pasirašė projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0008 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Bendra projekto vertė – 193 645,03 eurų. Projektui įgyvendinti skiriama 164 598,28 eurų finansinė parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų, 14 523,37 eurų LR valstybės biudžeto lėšos ir 14 523,38 eurų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas”. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

 

 Projekto tikslas – padidinti VšĮ Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams.

 

Projekto problema ir projekto poreikis. Vadovaujantis Nacionaline vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, Kupiškio rajono savivaldybė buvo tarp savivaldybių, kuriose 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų 2007–2012 m. laikotarpiu vidutiniškai 8 ir daugiau proc. viršijo šalies vidurkį. 2016 m. mirtingumas nuo onkologinių ligų rajone (visų amžiaus grupių) siekė 20,3 proc. ir buvo šiek tiek aukštesnis nei vidutiniškai šalyje (19,9 proc.). 2016 m. apsilankymų skaičius pas I lygio paslaugas teikiančius gydytojus vienam rajono gyventojui siekė 5,2 karto per metus (2012 m. – 4,8 karto). Vidutiniškai šalyje apsilankymų skaičius vienam gyventojui sudarė 6,1 karto (2012 m. – 5,3). Mažesnis apsilankymų skaičius pas rajono I lygio paslaugas teikiančius gydytojus nei vidutiniškai šalyje signalizuoja, kad viešoji paslauga nėra kokybiška arba jos prieinamumas nėra atitinkantis poreikius.

 

Problemos sprendimo būdas. Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas užtikrinant gyventojų sveikesnį ir ilgesnį gyvenimą. Projekto metu planuojama vykdyti pagal Aprašą remiamas veiklas 12.1, 12.5. siekiant pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą atliekant paprastojo remonto darbus ir įsigyjant įrangą, tikslines transporto priemones, reikalingą ligų (ypač onkologinių) profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, slaugos paslaugų pacientų namuose teikimui. Taip pat projekto metu numatoma įrengti bendrą priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo ir DOTS kabinetą (Aprašo 12.2. ir 12.3. veiklos), pritaikyti Kupiškio PSPC padalinių patalpas neįgaliųjų poreikiams (Aprašo 12.4. veikla).

 

 Siekiami rezultatai. Kupiškio rajono savivaldybėje bus užtikrinta, kad veiklą vykdys ne mažiau kaip po vieną priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą ir ne mažiau kaip po vieną DOTS kabinetą. Pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas tikslinėse teritorijose (Kupiškio rajono savivaldybė patenka į tikslinių teritorijų sąrašą).

 

Projekto nauda. Projekto įgyvendinimas sąlygos pagerėjusią Kupiškio PSPC teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Kupiškio rajono gyventojams. Projekto tiesioginį poveikį pajus gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, t. y. prisirašę prie Kupiškio PSPC. Projekto netiesioginį poveikį pajus visi Kupiškio rajono gyventojai, kuriems gali būti suteiktos paslaugos atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Numatoma, jog įgyvendinus projektą bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, t. y. pagerės ligų (ypač onkologinių) profilaktika, prevencija ir ankstyvoji diagnostika, slaugos paslaugų pacientų namuose teikimas, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymas, ambulatorinis tuberkulioze sergančių pacientų gydymas, Kupiškio PSPC ir jo padaliniai atitiks neįgaliųjų poreikius (bus užtikrintas universalaus dizaino principo įgyvendinimas).

 

Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistė Dovilė Šukytė, tel. (8 459) 35 524, el. paštas [email protected]

 

 

Parengė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistė Dovilė Šukytė. 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-12-09 09:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“