Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

UŽDUMBLĖJUSIO VARLEŽERIO EŽERO KUPIŠKIO RAJONE IŠVALYMAS, PAKRANČIŲ SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ REIKMĖMS

kuriame-lietuvos-ateiti.jpg

 

   2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra  (įgyvendinančioji institucija – http://www.apva.lt/ )  ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt ) pasirašė projekto „Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms” (kodas – VP3-1.4-AM-04-R-51-011) finansavimo ir administravimo sutartį. 

Projektui įgyvendinti skiriama 698 064, 85 Lt finansinė  parama (90 proc. projekto tinkamų išlaidų) iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija – projekto įgyvendinimui numatė skirti 150 000 Lt. Projektas įgyvendina Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis”  VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas”  tikslus ir uždavinius.

   Daugiau informacijos apie 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti www.esparama.lt

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie Kupiškio rajono vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo. 

Projektas buvo inicijuotas identifikavus šias problemas:

1) biogeninių medžiagų kaupimasis telkinio ekosistemoje (dumblas, nendrės, švendrai ir kt.);

2) ežeras yra paveiktas praeities taršos, t.y. atlikus cheminius tyrimus nustatyta, kad naftos produktų kiekis viršija leistinas normas. Tikėtina, kad tarša atsirado nuo garažų teritorijos bei miesto ir gyvenvietės gatvių atitekančios paviršinėmis lietaus nuotekomis;

3) ežero pakrantėse yra paplitę invaziniai augalai (Sosnovskio barštis). Šiuo metu vandens telkinys nėra geros ekologinės būklės. Telkinys uždumblėjęs, pažeisti krantai. Tai ribojo ežero teritorijos panaudojimą turizmui ir rekreacijai, kenkė natūralių ekosistemų egzistavimui.

Atliekant projekte numatytus darbus siekiama pašalinti biogenines medžiagas iš vandens telkinio ekosistemos, šalinti su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus ir kt.) bei cheminius pavojingus teršalus kartu su dumblu, taip pat šiukšles, buitines atliekas, ežero pakrantėse sunaikinti invazinį augalą (Sosnovskio barštį). Išvalius ežerą numatoma įžuvinti atitinkamos rūšies žuvimis, t.y. baltuoju amūru – makrofitams ir baltuoju plačiakakčiu amūru – fitoplanktonui naikinti, sidabrinius karosus bei plėšriąsias žuvis. Geresnė Varležerio ežero ekologinė būklė bus patrauklesnė Kupiškio miesto ir rajono gyventojams bei miesto svečiams.

Varležerio ežeras sudaro 0,84 ha ploto visos teritorijos. Numatyta išvalyti 0,54 ha ploto šiaurinę ežero pakrantę, apaugusią menkaverte augmenija. Pašalinus vandens augaliją, t.y. nendrynus ir kitus aukštųjų helofitų sąžalynus, bus galimybė Žilvičių kvartalo gyventojams grožėtis ežeru, ko šiuo metu padaryti nėra galimybių.

Likusią Varležerio ežero dalį sudaro pelkės teritorija. Botaniniais tyrimais nustatyta, kad tose vietose auga pelkėms būdingi augalai.

     Tirtoje ežero teritorijoje, pietinėje pakrantėje, rasta viena augalų rūšis, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, kuri priskirta 5 (Rs) kategorijai (išsaugotos rūšys, kurių anksčiau įrašytų į Raudonąją knygą, gausumas jau atkurtas). Varležerio ežero valymo darbų metu ežerą supanti pelkės teritorija nebus liečiama. Tai sąlygoja pelkėms ir šaltinynams taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

    Varležerio ežero valymo darbus atlieka UAB „Nodama“ pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Hidrum”.

Darbus numatoma baigti 2013 m. birželio 28 d.

 

 


 

2014-07-08 Baigiami projekto “UŽDUMBLĖJUSIO VARLEŽERIO EŽERO KUPIŠKIO RAJONE IŠVALYMO, PAKRANČIŲ SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO GYVENTOJŲ REIKMĖMS” darbai


Kupiškio rajono savivaldybė pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendina projektą “Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms”. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Europos Sąjungos Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatą buvo skirta 698 064,85 Lt. Savivaldybė prisidėjo 164 171,27 Lt.

Kupiškio rajono savivaldybė ir UAB ,,Nodama”, veikianti jungtinės veiklos pagrindu su UAB ,,Hidrum”, 2012 metų gegužės 30 dieną pasirašė projekto  „Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų reikmėms” įgyvendinimo rangos darbų sutartį. Projektas turi būti užbaigtas iki 2014 metų gruodžio 31 dienos.

Varležerio ežero kartu su pelkės teritorija bendras plotas – 5,30 ha. Projekto įgyvendinimo metu iš  numatyto valyti 1,38 ha Varležerio ežero ploto buvo iškasta 5,15 t.m3 augalijos liekanų su dumblu ir išsiurbta 17,584 t.m3 dumblo. Dumblas buvo valomas draugiška aplinkai, atitinkančia Europos ekologijos direktyvas daugiafunkcine suomiška žemkase, kuri vamzdynais pumpavo dumblą į įrengtą dumblo sėsdintuvą, iš kur nuskaidrėjęs vanduo, kad nenusektų vandens lygis ežere, grįždavo atgal į ežerą. Ežero dumble naftos produktų kiekis viršijo leistinas ribas. Šiuo metu dumblo sėsdintuve esančiame dumble nuo 2013 m. pavasario naftos produktai sumažėjo iki leistinos koncentracijos. Pagal ežerų ekologinės būklės vertinimo kriterijus ežero vandenyje bendras azotas ir bendras fosforas atitinka gerus kokybės elemento rodiklius.

Sutvarkytos ir ežero pakrantės: pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, 0,5 ha plote pašalinti invaziniai augalai (Sosnovskio barštis), daugiametėmis žolėmis apsėtos pažeistos pakrantes. Prie garažų teritorijos pertvarkytas lietaus nuvedamasis tinklas įrengiant naftos produktų surinkimo šulinius, pašalintos kietosios atliekos, kurias buvo užkloję suvirtę menkaverčiai medžiai ir krūmai.

Ežeras prieš valymo darbus buvo beveik visai uždumblėjęs, netiko rekreacijai ir nebuvo naudojamas gyventojų reikmėms, o dabar jo pakrantėse mielai leidžia laiką vietos gyventojai.

Ežeras kiekvienų metų pavasarį 3 metus iš eilės po Varležerio išvalymo darbų bus įžuvinamas augalėdėmis žuvų rūšimis – baltaisiais amūrais ir plačiakakčiais amūrais – fitoplanktonui naikinti. Įžuvinamas pradėtas. Įžuvinama ir sidabriniais karosais bei įleidžiama plėšriųjų žuvų lydekų, šamų – žuvų balansui palaikyti.

Penkis metus, po ežero išvalymo, bus atliekamas monitoringas (stebėsena), kurio metu kas metus numatoma atlikti vandens ir dumblo laboratorinius tyrimus. Praėjus trejiems metams po valymo darbų, bus  atliekama batimetrinė nuotrauka, kurios tikslas nustatyti kaip kinta ežero dugnas nuo susikaupusio išsiurbto dumblo.

Šiuo metu ežeras yra išvalytas. Liko dumblo sėsdintuvų rekultivavimo darbai bei užbaigti pakrančių sutvarkymą.

 

Išvalytas Varležerio ežeras

 

 

 

Buvęs Varležerio ežero vaizdas iki kranto linijos

 

 

Varležerio ežero pakrantė buvo apaugusi invaziniais augalais (Sosnovskio barštis)Informaciją atnaujino: Svetainės administratorius, IT, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2014-07-17 09:55
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“