Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Neįgalieji gali kreiptis dėl būsto pritaikymo

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būstas pritaikomas asmeniui, kuriam pagal jo negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:
1) labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

2) ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

3) vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Negalios priežastis ir būkles, kurioms esant nustatomas būsto pritaikymo poreikis, asmens ar jam atstovaujančio asmens prašymu nustato šeimos gydytojas, vadovaudamasis Negalios priežasčių ir būklių sąrašu.

Maksimali būsto pritaikymui skiriamų lėšų iš valstybės biudžeto suma asmenims su labai ryškiais ir ryškiais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais 2017-2018 m. – ne didesnė kaip 111 BSI. Asmenims su vidutiniais judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais 2017-2018 m. – ne didesnė kaip 111 BSI. Apskaičiuojant maksimalią sumą, taikomas Komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priėmimo dieną galiojantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas BSI dydis. Jeigu yra labai ryškūs ir ryškūs judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, kurie nustatomi vadovaujantis Negalios priežasčių ir būklių sąrašu, patvirtintu bendru Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, keltuvų (liftų) ir jų įrengimo išlaidos komisijos sprendimu neįtraukiamos į maksimalią būsto pritaikymui skiriamų lėšų sumą.

Komisijai nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus, išskyrus keltuvų (liftų) įrengimą, pagal galimybes organizuoja pats neįgalusis ar jo teisėtas atstovas.

Suaugusiam neįgaliajam būsto pritaikymas pakartotinai finansuojamas ne anksčiau kaip po 10 metų, išskyrus atvejus, kai labai pablogėja judėjimo ir apsitarnavimo funkcijos. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo neįgaliems vaikams bei jaunuoliams nuo 7 iki 24 metų amžiaus tikslingumo, nepraėjus 10 metų nuo paskutinio būsto pritaikymo, sprendimą priima komisija.

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pildo prašymą ir bei pateikia reikiamus dokumentus.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie būsto ir aplinkos žmonėms su negalia pritaikymo procedūrą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460

2. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai, patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ADV-207.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).

4. Išrašas iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą (šio dokumento pareiškėjas neteikia, jeigu jo turimą kopiją gali pateikti savivaldybės administracija).
5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys).

6. Darbdavio pažyma (teikia dirbantys asmenys).

7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas.

8. Bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus.

9. Kredito įstaigos arba banko sutikimą vykdyti būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas yra įkeistas kredito įstaigai ar bankui.

10. buto inventorinės bylos kopiją (kai pritaikomas butas).

11. Kita pareiškėjui svarbi informacija.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės administracija, gavusi rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:

1. išrašą iš NDNT duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;

2. savivaldybės administracijos ar iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;

3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;

4. išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;

5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyrius, Vytauto g. 2, Kupiškis LT 40115

Vyresnioji specialistė Aušra Mykolaitienė, 104 kab.

tel. 8 (459) 51 731, el. p. [email protected] kupiskis.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė

Tel. 8 (459) 35 499, el. p. [email protected]

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Komisija sudaro būsto pritaikymo eilę, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygius. Prašymus pritaikyti būstą komisija nagrinėja komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiką, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d. Komisija įvertina būsto pritaikymo poreikį asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja.

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-10-17 17:12
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“