Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Norintiems gauti socialines paslaugas

Norintiems gauti socialines paslaugas

 

Socialinės paslaugos gali būti skiriamos:

1. likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms,

2. socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms,

3. vaikams su negalia ir jų šeimoms,

4. senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms,

5. suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms,

6. socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms,

7. vienišiems asmenims.

8. kitiems asmenims.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos kiekvienam asmeniui, kuriam nustatytas socialinių paslaugų poreikis, nepriklausomai nuo socialinės padėties, pajamų, ar asmuo turi vaikų ir pan.

 

Kupiškio rajone teikiamos šios socialinės paslaugos:

1. Bendrosios socialinės paslaugos:

1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;

1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

1.4. maitinimo organizavimas;

1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

1.6. transporto organizavimas;

1.7. sociokultūrinės paslaugos;

1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

1.9. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;

1.10. atvirasis darbas su jaunimu;

1.11. mobilusis darbas su jaunimu;

1.12. Kitos bendrosios socialinės paslaugos.

2. Specialiosios socialinės paslaugos:

2.1. Socialinės priežiūros paslaugos:

2.1.1. pagalba į namus;

2.1.2. pagalbos pinigai (alternatyva pagalbos į namus paslaugoms);

2.1.3. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

2.1.4. laikinas apnakvindinimas;

2.1.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba;

2.1.6. psichosocialinė pagalba;

2.1.7. apgyvendinimas Krizių centre;

2.1.8. integralios pagalbos paslaugos;

2.1.9. socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose;

2.1.10. pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.

2.2. Socialinės globos paslaugos:

2.2.1. dienos socialinė globa asmens namuose;

2.2.2. dienos socialinė globa institucijoje;

2.2.3. trumpalaikė socialinė globa institucijoje (iki 6 mėn. per metus, iki 1 mėn. per metus, iki 5 parų per savaitę neterminuotai);

2.2.4. trumpalaikė socialinė globa (laikinas atokvėpis) institucijoje (nuo 14 dienų per metus, kriziniais atvejais iki 3 mėn. per metus)

2.2.5. ilgalaikė socialinė globa institucijoje.

 

 

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) (toliau – Asmuo) kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, Kupiškio socialinių paslaugų centrą arba į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir užpildo prašymo - paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8 (toliau – prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183, ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. pažymą, apie asmens deklaruotą gyvenamą vietą, ar pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  3. socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, neįgalumu, darbingumo lygio nustatymo pažymą)
  4. medicinos dokumentų išrašą (027/a forma) dėl apgyvendinimo paslaugų, dėl pagalbos į namus paslaugų, jei asmeniui nėra nustatyti specialieji poreikiai.
  5. kiti dokumentai pagal situaciją.

 

Prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo Asmeniui gali pateikti ir bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti galiojančią formą ir kitas privalomas užpildyti formas galite rasti: http://www.kupiskis.lt/ADMINISTRACINES_PASLAUGOS/Socialine parama/SP-8.docx

http://www.kupiskis.lt/ADMINISTRACINES_PASLAUGOS/Socialine parama/SP-1.doc

http://www.kupiskis.lt/ADMINISTRACINES_PASLAUGOS/Socialine parama/SP-2.doc

 

Seniūnijos arba Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas, gavęs Asmens prašymą, per 14 kalendorinių dienų įvertina Asmens socialinių paslaugų poreikį ir užpildo Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29381), bei įvertina Asmens socialinės globos poreikį ir užpildo senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia ar vaiko su negalia socialinės globos poreikio formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A1-199 ir Nr. A1-200 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302227 ir https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302228)

Kupiškio socialinių paslaugų centro ar seniūnijų socialiniai darbuotojai, nustatę Asmens socialinių paslaugų poreikį, išvadas bei visus kitus reikalingus dokumentus teikia Kupiškio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos tarybai spręsti, kuri priima nutarimą dėl socialinių paslaugų skyrimo. Sprendimą dėl socialinių pašalpų skyrimo priima Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

 

Asmens siuntimas į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo socialinės globos namus

Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).

 Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, į Globos namus gali būti apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).

Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Valstybės Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.

Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Departamentas turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Departamentas apie tai turi informuoti savivaldybę. 

Informaciją apie laisvas vietas Departamento pavaldumo socialinės globos įstaigose galite rasti: http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

Pagrindas. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/asr) Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 sprendimas Nr. TS-257 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59846&p_org=1060&p_fix=y&p_gov=n).

 

Mokėjimas už socialines paslaugas

 

Bendrosios socialinės paslaugos bei socialinė priežiūra teikiama nemokamai, jei asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu valstybės remiamų pajamų dydis yra 125 Eur). Mokėjimas už specialiąsias socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas priklauso nuo asmens (šeimos) vidutinių pajamų dydžio individualiai, o kreipiantis asmenims dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo ir nuo turimo turto vertės. Mokėjimą už socialines paslaugas reglamentuoja Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/asr), Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.284148/asr), Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-17. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/16c00482393a11e98893d5af47354b00)

 

PRAŠYMUS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO PRIIMA:

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja Aleksandra Žindulienė, 104 kab.,

tel. (8 459) 51 731,

el. p. [email protected]

Gyventojus, deklaravusius gyvenamąją vietą Kupiškio mieste priima:

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Krantinės g. 28, Kupiškis

tel. (8 459) 510 21, el. p. [email protected]

Seniūnijų gyventojus, kurie kreipiasi į seniūnijas, priima:

Alizavos seniūnijos socialinė darbuotoja Indrė Klemanskienė

Berželių g. 1, Alizavos mstl., Alizavos sen., Kupiškio r., tel. (8 459) 41 112, el. p [email protected]

Kupiškio seniūnijos socialinė darbuotoja Svetlana Naciuvienė

Vytauto g. 2, Kupiškis, 105 kab.,

tel. (8 459) 35 526 , el. p. [email protected]

Noriūnų seniūnijos socialinė darbuotoja Sandra Kirkilienė Sodų g. 1, Noriūnų k., Noriūnų sen., Kupiškio r.,

tel. (8 459) 56 360, el. p. [email protected]

Skapiškio seniūnijos socialinė darbuotoja Valė Vaičikauskienė

Varpo a. 4, Skapiškio mstl., Skapiškio sen., Kupiškio r., tel. (8 459) 42 108, el. p. [email protected]

Subačiaus seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Ragauskienė

Aukštaičių g. 13, Subačius sen., Kupiškio r.,

tel. (8 459) 35 597, el. p. [email protected]

Šimonių seniūnijos socialinė darbuotoja Laima Bubinienė

Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r., tel. (8 459) 44 112, el. p. [email protected]

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-10-25 13:45
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“