Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Norintiesiems gauti transporto paslaugas

    

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Transporto paslaugų organizavimas 

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Transporto paslaugomis gali naudotis:

1. neįgalūs vaikai su fizine, proto ar kompleksine negalia;

2. asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimus;

3. asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimus;

4. asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimus;

5. asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimus;

6. asmenys, kuriems nustatyta 0-25 ar 30-55 procentai darbingumo, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, turintys protinę ar psichinę negalią;

7. rajono neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos;

8. asmenys, kuriems nenustatytas neįgalumas po operacijų, patyrusiems traumas, sužalojimus;

9. socialinės rizikos šeimų vaikai;

10. Kupiškio socialinių paslaugų centro, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų socialiniai darbuotojai transporte esant laisvų vietų tarnybinėms užduotims vykdyti;

11. kiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai transporte esant laisvų vietų tarnybinėms užduotims vykdyti.

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

1. rajonines ar respublikines gydymo, medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos, slaugos įstaigas ar ortopedijos įmones;

2. gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinius skyrius specialiesiems poreikiams ir neįgalumo ar darbingumo lygiui

nustatyti;

3. ugdymo, socialines paslaugas teikiančias įstaigas;

4. techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrius neįgaliųjų aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis, šių priemonių remonto užtikrinimui;

5. rajono neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į seminarus, mokymus, kultūrinius, sportinius renginius, šventes.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Transporto paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. TS-334.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, kreipiasi į Kupiškio socialinių paslaugų centrą ir pateikia prašymą – paraišką bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus.

1. Prie prašymo-paraiškos pateikiami šie dokumentai:

1.1.asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

1.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma, jei asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nėra atžymos apie gyvenamąją vietą;

1.3. neįgaliojo pažymėjimas;

1.4. vienas iš dokumentų, nusakantis neįgalumo turėjimą: darbingumo lygio nustatymo pažyma, specialiojo transporto išlaidų kompensavimo poreikio, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymų kopijos;

1.5. vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (siuntimas į gydymo, reabilitacijos, socialinės globos įstaigą bei kiti vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai).

2. Rajono neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti transporto paslaugą, Kupiškio socialinių paslaugų centrui pateikia:

2.1. prašymą – paraišką bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus;

2.2. įmonės registracijos pažymėjimą;

2.3. vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (kvietimą dalyvauti kultūros, sporto ar kitame renginyje bei kitus vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus).

3. Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas neįgaliesiems, pageidaujančios gauti nuolatinio pobūdžio transporto paslaugas, Kupiškio socialinių paslaugų centrui pateikia:

3.1. prašymą – paraišką bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kupiškio socialinių paslaugų centras prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:

1. išrašą iš NDNT duomenų bazės;

2. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą asmens gyvenamąją vietą;

3. išrašą iš SODROS duomenų bazės apie asmens (šeimos) pajamas;

4. pažymą apie asmens gaunamas pajamas iš Socialinės paramos skyriaus.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Krantinės g. 28, Kupiškis

Užimtumo specialistė–psichologė Eglė Laucė

tel. 8 (459) 510 21, el. p. [email protected]

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Kupiškio socialinių paslaugų centro

atvejo vadybininkė, laikinai einanti direktoriaus pareigas,

Lina Buitvydaitė

tel. 8 (459) 510 21, el. p. [email protected]

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Asmens galimybę mokėti už transporto paslaugas apsprendžia asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydis.

Paslauga teikiama neatlygintinai:

1. asmeniui, kai pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį neviršija 1 VRP – 1 kartą per kalendorinius metus;

2. lydinčiam vienam asmeniui;

3. neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms – 1 kartą per kalendorinius metus.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Prašymo forma

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-10-17 17:08
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“