Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu

Nr. ADV-940

                                                    

                                                   BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

                    1. Bendrojo ugdymo mokyklų socialinė-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2007-08-21 raštu          Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos“ ir 2017 m. vasario 13 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-78 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo              Nr. ISAK-556 ,,Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

                    2. Socialinė-pilietinė veikla (toliau –Veikla) – bendruomeniškumą ir praktinius socialinio-pilietinio dalyvavimo gebėjimus ugdanti mokinio pasirinkta veikla. Veikla yra neatskiriama bendrojo pradinio, pagrindinio ugdymo dalis, ji įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis, mokyklos tradicijomis. Ji gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis.

                    3. Tvarkos aprašas numato Veiklos organizavimo principus: Veiklos tikslą, uždavinius, Veiklos kryptis, Veiklos koordinavimą, organizavimą ir priežiūrą.

                    4. Tikslas – ugdyti mokinių socialinius-pilietinius gebėjimus ir sudaryti sąlygas socialiniai patirčiai įgyti.              

                    5. Uždaviniai:

                    5.1. skatinti mokinių saviraišką bei ugdyti jų socialinius įgūdžius;

                    5.2. skiepyti sąmoningumą, toleranciją, suvokti save kaip bendruomenės ir visuomenės narius;

                    5.3. skatinti išsikelti tikslus ir jų siekti;

                    5.4. ugdyti pasitikėjimą savimi, atsakingumą, gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, norą veikti žmonių gerovei ir inicijuoti kaitą;          

                    5.5. suprasti kitų žmonių poreikius, jausmus, skirtingas nuomones ir įsitikinimus;

                    5.6. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus per visuomenei naudingą darbą, savanorystę.

II SKYRIUS

VEIKLOS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

                    6. Veikla pradiniame ugdyme – rekomenduojama, o pagrindiniame ugdyme yra privaloma: 1–4 klasių mokiniams – iki 5 valandų, 5–10 klasių mokiniams – ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus.

                    7. Veiklų organizavimą mokykloje koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, socialinių pilietinių veiklų koordinatoriai (toliau – koordinatoriai). Koordinatoriai yra atsakingi už Veiklų apibendrinimą, pasiūlos viešinimą, skelbimą mokiniams ir mokytojams prieinamoje vietoje.

                    8. Veiklą, suderintą su klasės auklėtoju / kuratoriumi arba koordinatoriumi, mokiniai pasirenka iš siūlomų veiklų, susiranda arba inicijuoja patys.

                    9. Mokiniams siūlomos Veiklos kryptys: socialinė, projektinė, ekologinė, kūrybinė, darbinė ir kt.:

                    9.1. ekologinė – aplinkosauginė veikla: žaliųjų plotų priežiūra, aplinkos tvarkymo akcijos ir kt.;

                    9.2. socialinė veikla – akcijų, renginių organizavimas bei vedimas; budėjimas mokykloje (pertraukų ir renginių metu); savanoriška veikla padedant draugui mokytis, aktyvus dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai ir kt. renginiuose, globos, senelių namų lankymas, dalyvavimas mokyklos savivaldos organuose, savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, dalyvavimas labdaros akcijose ir kt.;

                    9.3. kūrybinė, darbinė veikla – mokyklos ar kt. erdvių apipavidalinimas, kūrimas, puoselėjimas, reklaminių lankstinukų kūrimas ir leidyba; darbas bibliotekoje; kabinetų ir kitų mokyklos patalpų tvarkymas bei smulkūs remonto darbai, mokyklos inventoriaus remontas ir kt.

                    10. Organizuojant Veiklą mokykloje atsižvelgiama į mokinių amžių:

                    10.1. rekomenduojama 1–4 klasių ir 5–6 klasių mokinių veiklą labiau orientuoti į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, mokyklos bendruomenėje.

                    10.2. 7–8 klasių mokinių veikla labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymą(-si), jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje.

                    10.3. 9 ir 10 klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

                    11. Klasių valandėlių metu pagal patvirtintus klasių auklėtojų / kuratorių planus vyksta:              

                    11.1. susipažinimas su Veiklos kryptimis, savanorystės idėjomis ir kt.;

                    11.2. dalijimasis asmenine patirtimi;

                    11.3. refleksija, (įsi)vertinimas mokyklos pasirinktu būdu;

                    11.4. planavimas, tikslų kėlimas.

III SKYRIUS

VEIKLOS PLANAVIMAS, APSKAITA

 

                    12. Už Veiklos organizavimą mokykloje yra atsakingi klasės auklėtojai / kuratoriai, mokytojai ir kiti darbuotojai (psichologas, logopedas, bibliotekininkas, socialinis pedagogas ir kt.), priklausomai nuo veiklos krypties ir turinio. Jie fiksuoja Veiklą mokyklos patvirtintame socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lape (toliau – apskaitos lapas), kuris išduodamas vieneriems mokslo metams. Klasės auklėtoja / kuratorius, remdamasis apskaitos lapu, užpildo Veiklą elektroniniame dienyne.

                    13. Mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas / kuratorius apibendrina Veiklą ir pateikia informaciją raštu koordinatoriui.

                    14. Mokinių tėvai bendradarbiauja su mokyklos pedagogais, sudarydami sąlygas mokiniams atlikti savanoryste paremtas veiklas.

                    15. Mokinių tėvai apie Veiklą informuojami tėvų susirinkimų, forumų ar kitų renginių metu.

                    16. Jei Veikla vykdoma už mokyklos ribų nedalyvaujant pedagogams, tėvai informuojami raštu. Jie prisiima atsakomybę už vaiko saugumą.

                    17. Jei ugdymo proceso metu mokinys neatliko Veiklos, jam pasibaigus mokiniui skiriamas papildomas laikotarpis, bet ne ilgesnis kaip iki mokslo metų pabaigos. Koordinatorius ar klasės kuratorius / auklėtojas padeda mokiniui pasirinkti vietą, kur jis galėtų atlikti socialinę-pilietinę veiklą. Neatlikus veiklos, mokinio kėlimo į aukštesnę klasę klausimą sprendžia mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.

                    18. Mokslo metų pabaigoje mokiniai, aktyviausiai dalyvavę Veikloje, gali būti paskatinti.

                    19. Rekomenduojama, kad mokiniai savo Veiklos įrodymus kauptų patys, e. aplanke, pavyzdžiui, atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS), ar kt.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                     20. Veiklos apskaitą vykdo klasių kuratoriai / auklėtojai, koordinatorius.

                     21. Veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas.

 

                               __________________________________________

Informaciją atnaujino: www redaktorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-01-16 13:05
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“