Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Dėl smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo Kupiškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 3 d.

įsakymu Nr. ADV-1

 

 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO KUPIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo Kupiškio rajono mokyklose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato mokyklos prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkai kurti mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas (toliau – mokykla) ir vaikui artimoje aplinkoje.

2. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami. Psichologinė mokinių savijauta ir saugumas mokykloje susijęs su emocine mokinių, mokyklos darbuotojų, tėvų gerove, jų tarpusavio santykiais. Prevencija yra nuolatinis, cikliškas procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.

3. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus mokyklos mokinius, padeda išvengti problemų (pvz., patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių problemų mastą. Tiems mokiniams, kuriems visai mokyklai taikomos prevencijos priemonės nepaveikios ir jų nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės ar (ir) programos, teikiama švietimo pagalba.

4. Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:

4.1. į smurtą ir patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;

4.2. kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ar patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;

4.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir pareigų, nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių smurtą ar patyčias amžiaus ir pareigų.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir (ar) užgauliojant) ir (ar) netiesioginės (skaudinant be tiesioginės agresijos), patyčios gali peraugti į smurtą:

5.1.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;

5.1.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;

5.1.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;

5.1.4. patyčios kibernetinėje erdvėje: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir / ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešas gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.;

5.1.5. jeigu patyčios perauga į smurtą išskiriamos keturios smurto prieš vaikus formos: fizinis, psichologinis, seksualinis smurtas ir nepriežiūra.

5.2. Patyčias ar smurtą patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi ar smurtaujama.

5.3. Besityčiojantysis – mokinys ar suaugusysis, inicijuojantis patyčias, smurtą ir (ar ) prisidedantis prie jų.

5.4. Patyčias smurtą patiriantis suaugusysis – administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, iš kurio tyčiojasi ar smurtauja mokinys (-iai).

5.5. Patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias.

5.6. Prevencinė veikla – planingų ir sistemingų priemonių veikla, skirta patyčių rizikai mažinti imantis mokyklos bendruomenės narių (vaikų, administracijos atstovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.

5.7. Smurto ir patyčių intervencija – mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų mokyklos darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.

5.8. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos mokykloje ar vaikui artimoje aplinkoje stebėjimas renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui ir valdymui, reiškinio tolesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

5.9. Socialinė ir emocinė kompetencija – mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo, kiti socialiniai įgūdžiai.

6. Saugios aplinkos mokykloje ir vaikui artimoje aplinkoje kūrimas apima glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai veikiančius komponentus: mokyklos veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą, mokinių pozityvių vertybių formavimą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) į(si)traukimą, smurto atpažinimo kriterijus ir mokyklos darbuotojų veiksmus įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą ar patyčias mokykloje ar jam artimoje aplinkoje.

7. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

 

II SKYRIUS

SMURTO IR PATYČIŲ STEBĖSENA, PREVENCIJA IR INTERVENCIJA MOKYKLOJE

 

8. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos vadovas, Vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai ar kuratoriai, o ją vykdo visi mokyklos bendruomenės nariai.

9. Mokyklos vadovas atsako už Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo mokykloje tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą mokykloje, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, už stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio mokyklos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą, pristatymą mokyklos bendruomenei ir vykdymą. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi mokyklos Vaiko gerovės komisija.

10. Mokykla puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias atitinka visų mokyklos darbuotojų elgesys ir veikla.

11. Mokykloje susitariama dėl elgesio taisyklių (normų), kuriose aiškiai reglamentuojamas tiek pozityvus / laukiamas, tiek neleistinas / nepageidaujamas mokinių elgesys, numatomi mokinių skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemonės ir būdai, jie yra žinomi ir suprantami visiems mokyklos bendruomenės nariams, jais vadovaujasi kiekvienas mokyklos darbuotojas, siekdamas atpažinti ir pastiprinti pozityvų mokinių elgesį.

12. Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašuose numatyta atsakomybė už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

13. Bet kuris mokyklos darbuotojas, įtariantis kad vaikas galimai patyrė smurtą ar patyčias mokykloje ar artimoje jam aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, o nesant tokios galimybės tiesiogiai praneša Savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai.

14. Mokyklos vadovas įsakymu patvirtina Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašą, kuriame:

14.1. įtvirtina, kad visi mokyklos darbuotojai turi reaguoti į pastebėtą ir (ar) įtariamą smurtą ir patyčias ne tik mokykloje, bet ir vaikui artimoje aplinkoje, nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių;

14.2. paskiria Vaiko gerovės komisijos narį ar pirmininką atsakingu už informacijos perdavimą atsakingoms institucijoms apie galimus vaiko teisių pažeidimus;

                     14.3. nustato pranešimų apie smurtą ir patyčias procedūrą (kokia forma, kam ir per kiek laiko apie smurtą ir patyčias turi pranešti mokyklos bendruomenės nariai);

14.4. apibrėžia mokyklos darbuotojų veiksmų seką ir jų tarpusavio bendradarbiavimą, įtarus ar pastebėjus smurtą ar patyčias tarp mokinių;

14.5. nustato, kokių priemonių turi imtis mokyklos vadovas, gavęs pranešimą, kad mokyklos darbuotojas patiria smurtą ar patyčias arba pats smurtauja ar tyčiojasi;

14.6. apibrėžia smurto ir patyčių atvejų mokykloje registravimo tvarką (patyčių dinamikai analizuoti ir atitinkamoms prevencijos ir intervencijos priemonėms planuoti);

14.7. numato švietimo pagalbos ar kitos reikalingos pagalbos (pvz., policijos, medicinos pagalbos) priemones smurtą ar patyčias patyrusiems arba smurtavusiems dalyviams, stebėtojams (mokiniams), tėvams;

14.8. numato mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiksmus gavus informaciją.

15. Su mokyklos nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka pasirašytinai supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai.

16. Mokykla, vykdydama veiklą, orientuotą į smurto ir patyčių prevenciją, bendradarbiauja su mokinių tėvais, vietos bendruomene, Savivaldybėje esančiomis įstaigomis ar organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.

17. Socialinė ir emocinė kompetencija ugdoma mokyklos pasirinktu būdu.

18. Pedagoginiai darbuotojai ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina mokinių socialinės ir emocinės kompetencijos ugdymo kvalifikaciją, taip pat tobulina asmeninę socialinę ir emocinę kompetenciją.

19. Pozityvus mokyklos mikroklimato kūrimas ir puoselėjimas yra nenutrūkstamas, cikliškas procesas, susidedantis iš penkių nuoseklių etapų:

19.1. esamos situacijos įvertinimo: mokyklos Vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais būdais (apklausa, stebėjimu, pokalbiais ar kt.), kasmet renka informaciją apie mokymo(-si) aplinkos saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja, analizuoja aktualias problemas;

19.2. mokyklos bendruomenės narių sąmoningumo didinimo ir įsitraukimo: pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu rūpinasi mokyklos vadovas, mokyklos vaiko gerovės komisija, į šį procesą įsitraukia visi mokyklos bendruomenės nariai, sprendimų ieškoma kartu diskutuojant ir tariantis;

19.3. tinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių (taip pat ir prevencinių programų įgyvendinimo) mikroklimatui gerinti planavimo: numatomos prevencijos ir intervencijos priemonės (toliau – priemonės), siekiant spręsti identifikuotas problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių įtaką;

19.4. mokyklos darbuotojai pagal pasiskirstytą atsakomybę įgyvendina numatytas priemones. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja mokyklos vadovo paskirtas mokyklos darbuotojas;

19.5. kasmet analizuojami pasiekti rezultatai, sėkmės veiksniai ir trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti priemones.

20. Mokiniai aktyviai dalyvauja kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir vertinamos, skatinamas bendruomeniškumas, mokinių saviraiškus dalyvavimas prasmingoje veikloje; sudaromos galimybės, skatinamas mokinių socialinės, emocinės kompetencijos taikymas ir įtvirtinimas įvairiuose gyvenimo kontekstuose (pvz., skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje bendruomeninėje veikloje ir kt.).

21. Skatinamas tėvų dalyvavimas kuriant saugią mokymo(-si) aplinką mokykloje, įtraukiant juos į priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitą veiklą, atstovavimą mokyklai vietos bendruomenėje; tėvai konsultuojami ir informuojami patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos mokykloje kūrimo klausimais.

22. Visais įtariamų ir realių patyčių ar smurto atvejais kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, mokyklos Vaiko gerovės komisijos narys, kitas darbuotojas į tai turi reaguoti mokyklos nustatyta tvarka.

23. Mokiniui pasityčiojus iš administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo, asmuo, pastebėjęs ir (ar) įtaręs smurtą ar patyčias, nedelsdamas informuoja mokyklos vadovą, kuris imasi mokyklos tvarkos apraše ar kituose mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.

24. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui, kitam darbuotojui ar asmeniui pasityčiojus iš mokinio, darbuotojas, pastebėjęs ir (ar) įtaręs smurtą ar patyčias, nedelsdamas informuoja mokyklos vadovą, kuris imasi mokyklos tvarkos apraše ar kituose mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.

25. Mokyklos vadovas, sužinojęs apie mokyklos darbuotojo patiriamą smurtą ar patyčias arba mokyklos darbuotojo tyčiojimąsi, nedelsdamas imasi priemonių, numatytų mokyklos tvarkos apraše.

26. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba.

27. Savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už vaiko auklėjimą ir piežiūrą, privalo nedelsiant informuoti kompetentingas institucijas apie jiems žinomus vaiko teisių pažeidimus.

28. Mokyklos Vaiko gerovės komisija aptaria vaiko, galimai patyrusio smurtą ar patyčias mokykloje ar artimoje aplinkoje, atvejį ir bendradarbiaudama su Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi pasitelkdama Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių nustato pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį ir imasi veiksmų šiai pagalbai teikti.

29. Tais atvejais, kai mokykloje nėra švietimo pagalbos specialistų ar yra kitų priežasčių, dėl kurių negali būti teikiama švietimo ar kita pagalba ar netikslinga ją teikti mokykloje, klasės vadovas ar kuratorius ir (ar) administracijos atstovas, aptaręs pagalbos pobūdį su savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, siunčia mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) į Švietimo pagalbos tarnybą.

30. Mokyklų darbuotojams svarbu būti budriems, atidiems, jautriems ir rūpestingiems pastebint ir smurto artimoje aplinkoje požymius.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokiniu ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.

32. Mokyklų vadovai atsako už tai, kad su šiuo aprašu bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 patvirtintomis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-625 patvirtintomis Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje rekomendacijomis mokykloms, būtų pasirašytinai supažindinti visi mokyklos darbuotojai bei už tinkamą šių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.

_________________________

 

 

Informaciją atnaujino: www redaktorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-01-16 13:08
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“