Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ)

 


 

 

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

 

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 


 

 

Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

 

Paraiškos forma 

Vertinimo forma

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis     
 

 
 
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ADV-67 patvirtintas  Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašas.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas

Neformaliojo

vaikų švietimo programos pavadinimas

Neformaliojo vaikų švietimo programos trukmė (mėn.)

Neformaliojo vaikų švietimo programą įgyvendinančio asmens(-ų) vardas, pavardė

Kontaktai informacijai apie neformaliojo vaikų švietimo programą gauti

Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditacija galioja iki

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knygų bičiulių

klubas 2

5 mėn.

Rūta Vilkienė

8 459 41 904

2018-06-30

Etno turistai

5 mėn.

Rūta Vilkienė

8 459 41 904

2018-06-30

Eko dirbtuvės 2

5 mėn.

Roma Bugailiškienė

8 459 41 904

2018-06-30

Kupiškio etnografijos muziejus

„Amatai ir

užsiėmimai – 1“

 

9 mėn.

Kristina Jokimienė

8 459 35 439

2018-12-31

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

 

Kūrybos cechas

5 mėn.

Vilija Morkūnaitė

8 459 35 677

2018-06-30

Šokio studija ,,Račiupėlis“

5 mėn.

Joana Jankauskienė

8 459 35 677

2018-06-30

Vaikų ir jaunimo

teatro studija

„Ku-kū“

5 mėn.

Vita Vadoklytė

8 459 35 677

2018-06-30

Savęs pažinimo

ir saviraiškos

studija

9 mėn.

Inga Dovydėnienė

8 459 55 335

8 600 63 361

2018-12-31

Linijinių šokių

grupė

9 mėn.

Dalia Senvaitienė

8 610 02 372

2018-12-31

„Muzikinė

vaivorykštė“

5 mėn.

Vaiva Mališauskienė

8 459 35 678

2018-06-30

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

,,Kurdamas

išgyvenu

džiaugsmą“

5 mėn.

Violeta Sabanskienė

8 459 35 144

2018-06-30

Kupiškio jaunimo centras

Pasaulio virtuvė

9 mėn.

Edita Vaitiekūnienė

8 459 52 537

2018-12-31

Kupiškio jaunimo centro didžėjai

9 mėn.

Paulius Remeikis

8 459 52 537

2018-12-31

Naujasis cirkas: žongliravimas ir judesio menas

9 mėn.

Marius Skrupskis

8 459 52 537

2018-12-31

„Meno grikiai“

9 mėn.

Marius Skrupskis

8 459 52 537

2018-12-31

Lietuvos šaulių sąjunga

‚Kupiškio jaunųjų šaulių ugdymo

pakopų

programa – II“

9 mėn.

Darius Baronas

Raimondas Marcinkevičius

8 459 35 088

8 459 55 285

2018-12-31

VŠĮ „Ąžuolo“ krepšinio mokykla

Neformalaus

ugdymo

krepšinio

treniruotės

9 mėn.

Kęstutis Jakštas

8 631 116 24

2018-12-31

Ričardas Puntuzas

Futbolininkai 3

9 mėn.

Ričardas Puntuzas

8 603 700 92

2018-12-31

Marijanas Remeikis

„Dainuokime

kartu“

9 mėn.

Marijanas Remeikis

8 686 317 65

2018-12-31

Sonata Navickienė

Vaikų fitnesas

9 mėn.

Sonata Navickienė

8 676 365 75

2018-12-31

Klaidas Miciūnas

Krepšinis

visiems

9 mėn.

Klaidas Miciūnas

8 696 920 54

2018-12-31

Alvydas Puzelis

Krepšinio

pagrindai

9 mėn.

Alvydas Puzelis

8 678 400 53

2018-12-31

Irmina Puipaitė

Pramoginiai – sportiniai šokiai

5 mėn.

Irmina Puipaitė

8 621 41 336

2018-06-30

Lina Riaubienė

,,Molio burtai 2“

5 mėn.

Lina Riaubienė

8 676 32 359

2018-06-30

Jolanta Skeberdienė

Jaunieji turistai

9 mėn.

Jolanta Skeberdienė

8 616 25 359

2018-12-31

Dalius Žvybas

Medžio drožyba

lietuvių liaudies kultūroje

5 mėn.

Dalius Žvybas

8 698 15 774

2018-06-30

Solveiga Puišienė

Skrebinimo

dirbtuvėlės

5 mėn.

Solveiga Puišienė

8 645 89 159

2018-06-30

Solveiga Puišienė

Kadrinės

animacijos

studija

9 mėn.

Solveiga Puišienė

8 645 89 159

2018-12-31

Diana Marmokienė

Robotika

5 mėn.

Diana Marmokienė

8 610 37 917

2018-06-30

Laimutė Šližauskienė

Irkluok smagiai – gyvenk sveikai

 

5 mėn.

Laimutė Šližauskienė

 

8 670 77 761

 

2018-06-30

Irmantas Šap

Mes už futbolą

9 mėn.

Irmantas Šap

8 625 22 312

2018-12-31

Irmantas Šap

Futbolas jėga

9 mėn.

Irmantas Šap

8 625 22 312

2018-12-31

Zita Mažeikienė

„Mokausi eksperimen-tuodamas“

9 mėn.

Zita Mažeikienė

8 622 12 925

2018-12-31

Aistė Petrulienė

Moliukai

9 mėn.

Aistė Petrulienė

8 647 31 093

2018-12-31

Vaiva Mališauskienė

„Kalbu ir dainuoju kupiškėniškai“

9 mėn.

Vaiva Mališauskienė

8 606 93 001

2018-12-31

Algimantas Baziukas

Greiti, vikrūs ir stiprūs

9 mėn.

Algimantas Baziukas

8 640 26 425

2018-12-31

Vika Švobaitė-Lauciuvienė

Dailės paslaptys

9 mėn.

Vika Švobaitė-Lauciuvienė

8 638 93 907

2018-12-31

Norberta Savickienė

Aš noriu žaisti krepšinį

9 mėn.

Norberta Savickienė

8 682 14 276

2018-12-31

Saulius Kulnickas

„Gyvenk aktyviai ir sveikai“

9 mėn.

Saulius Kulnickas

8 647 32 678

2018-12-31

Asta Zmejauskienė

„Mokausi gyventi su muzika“

5 mėn.

Asta Zmejauskienė

8 621 71 338

2018-06-30

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. ADV-56

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR JŲ PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO KOMISIJOS  NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjų ir NVŠ programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vertinimo komisijos (toliau – Komisija) tikslą ir uždavinius, vertinimo organizavimą, Komisijos funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę ir Komisijos darbo organizavimo tvarką.

2. Komisijos tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai įvertinta NVŠ teikėjų ir NVŠ programų atitiktis reikalavimams.

3. Komisijos uždaviniai:

3.1.nustatyti NVŠ teikėjo atitiktį reikalavimams pagal Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-11 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo aprašas) 1 priede pateiktą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos formą, 2 priede – Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo atitikties reikalavimams vertinimo formą ir 3 priede – Neformaliojo vaikų švietimo lėšų panaudojimo ataskaitą;

3.2. įvertinti NVŠ programą nustatant, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis pagal NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo aprašo 4 priede pateiktąNeformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą.

 

II SKYRIUS

NVŠ TEIKĖJŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS

 

4. NVŠ teikėjas, siekiantis gauti atitikties patvirtinimą, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (Kupiškis, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 14, 302 kab.) pateikia NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraišką.

 

III SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Švietimo teikėjas, siekiantis gauti NVŠ programos atitikties patvirtinimą,Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (Kupiškis, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 14, 302 kab.) pateikia paraišką, parengtą pagal NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo aprašo 1 priede nurodytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą.

6. Komisija atlieka NVŠ programos vertinimą pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus, nurodytus NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo aprašo 2 priede pateiktoje Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo formoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

7. Komisija vertina pateiktas NVŠ programų atitikties reikalavimams nustatymo paraiškas (toliau – Paraiška).

8. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš Paraiškos teikėjo ir kitų kompetentingų institucijų duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus Paraiškoms įvertinti;

8.2. prireikus prašyti patikslinti Paraiškos teikėjo pateiktą informaciją.

9. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, privalo:

9.1. užpildyti Komisijos nario deklaraciją (priedas);

9.2. užtikrinti informacijos, susijusios su jų veikla Komisijoje, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl NVŠ programos įvertinimo;

9.3. laiku pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimą.

10. Komisijos narys negali dalyvauti svarstant ir vertinant NVŠ programų paraiškas, kurias pateikė NVŠ teikėjai, susiję su Komisijos nariu ryšiais, neleidžiančiais priimti objektyvių sprendimų.

11. Komisijos narys, pažeidęs Nuostatus ar kitus teisės aktus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 
V SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisijos pirmininkas:

12.1. kviečia Komisijos posėdžius;

12.2. atstovauja Komisijai;

12.3. atsako už Komisijos veiklą;

12.4. pasirašo Komisijos dokumentus.

13. Komisijos sekretorius:

13.1. organizuoja Komisijos darbą;

13.2. protokoluoja Komisijos posėdžius;

13.3. teikia reikalingą informaciją Komisijos nariams ir NVŠ teikėjams;

13.4. atsako už NVŠ teikėjų informavimą laiku apie Komisijos priimtus sprendimus.

14. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu Komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

15. Komisijos posėdyje gali būti priimami tokie sprendimai:

15.1. siūloma Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti NVŠ programos atitiktį reikalavimams;

15.2. siūloma Savivaldybės administracijos direktoriui nepatvirtinti NVŠ programos atitikties reikalavimams;

15.3. siūloma NVŠ programos teikėjui pašalinti NVŠ programos trūkumus per Komisijos nurodytą terminą, jeigu trūkumai nėra esminiai.

16. Komisija gali priimti ir kitokius su NVŠ programų vertinimu susijusius sprendimus.

17. Komisijos nariai įvertina NVŠ programas ir užpildo Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo formą. Kiekvieną NVŠ programą įvertina ne mažiau kaip du komisijos nariai. Vertinimo formos (NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo aprašo 2 priedas) grafą „Vertinimas“ užpildo nurodydami TAIP / NE arba IŠ DALIES. Jei vertinama NE arba IŠ DALIES, nurodomi esminiai trūkumai.

18. Komisijos pirmininkas, gavęs paskirtų Komisijos narių užpildytas Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo formas dėl NVŠ programos atitikties, priima sprendimą dėl Komisijos posėdžio datos ir informuoja Komisijos narius.

19. Komisijos posėdžio metu vertintojai pristato vertintas programas, jų atitiktį reikalavimams ir teikia siūlymus dėl programos atitikties reikalavimams patvirtinimo / nepatvirtinimo.

20. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą per 3 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio surašo Komisijos sekretorius, pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

21. Komisijos sekretorius elektroniniu būdu informuoja NVŠ programų teikėjus apie Komisijos sprendimus.

22. Jeigu Komisija priėmė sprendimą siūlyti NVŠ programos teikėjui pašalinti NVŠ programos trūkumus per nurodytą terminą, Komisijos sekretorius informuoja NVŠ programos teikėją. Jeigu NVŠ programos teikėjas tinkamai ir laiku nepašalino trūkumų, Komisijos pirmininkas nešaukia Komisijos posėdžio ir laikoma, kad Komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui nepatvirtinti NVŠ programos atitikties.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

24. Šiuos Nuostatus pažeidę asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-06-03 17:14
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“