Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Informacija statinių savininkams dėl statinių naudojimo ir priežiūros

INFORMACIJA STATINIŲ SAVININKAMS DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS

 

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, kuris pakeitė anksčiau galiojusius: STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, STR 01.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“ bei STR 01.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“. Naujasis statybos techninis reglamentas nustato:

 1. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, hidrotechnikos statinių ir kitų statinių, techninės priežiūros reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką.
 2. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką.
 3. Viešojo administravimo subjektų, išvardytų Lietuvos Respublikos statybos 49 straipsnio 1 dalyje, atliekamos statinių naudojimo priežiūros, atliekant naudojimo priežiūrą rengiamų statinių naudojimo priežiūros dokumentų formas ir informacijos apie atliktą Naudojimo priežiūrą teikimo tvarką.
 4. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo (kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant patalpas statinyje, statinius ir (ar) patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant, perdalijant).

Pažymėtina, kad visi statinių savininkai (naudotojai), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio bei STR 1.03.07:2017 reikalavimais, privalo organizuoti statinių techninę priežiūrą ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdami kvalifikuotą statinio techninį prižiūrėtoją (jeigu statinys turi daugiu negu vieną savininką, statinių bendraturčiai turi sudaryti susitarimą dėl statinio valdymo ir naudojimo). Reikalavimai dėl statinio techninio prižiūrėtojo paskyrimo taikomi ir visiems bendrojo naudojimo objektų valdytojams: daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų įsteigtoms bendrijoms, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims ir bendrojo naudojimo objektų administratoriams, valdantiems bendrojo naudojimo objektus. Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šių statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos.

Atkreiptinas dėmesys, kad statinio techninis prižiūrėtojas vykdo organizacines ir technines priemones statinio būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per visą pastato naudojimo trukmę. Statinio apžiūros, tyrimai, auditas vykdomi statinio techninio prižiūrėtojo siūlymu, statinio naudotojo lėšomis. Statinio techninę priežiūrą sudaro: nuolatiniai statinio būklės stebėjimai, kurių tikslas nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas, remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Statinio techninis prižiūrėtojas privalo turėti, tvarkyti ir pildyti privalomuosius statinio priežiūros dokumentus: statinio techninį pasą (apšildomų pastatų, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kv. m – pastato techninį-energetinį pasą), statinio techninės priežiūros žurnalą, periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus. Vykdydamas nuolatinius statinio būklės stebėjimus, vizualiai apžiūrėti statinio pagrindines konstrukcijas, fiksuoti pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir numatyti priemones jiems pašalinti, vizualiai tikrinti gairinės saugos įrenginių ir priemonių būklę, patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę. Periodinių apžiūrų metu turi būti detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai.

Informuojame, kad, vadovaudamasi Statybos įstatymo bei STR 1.03.07:2017 nuostatomis, Kupiškio rajono savivaldybės administracija atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą, tai yra tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo, statinių techninės priežiūros ir naudojimo reikalavimus. Pareigūnai, atliekantys statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę reikalauti, kad statinio naudotojas (ar techninis prižiūrėtojas) pateiktų privalomuosius statinio priežiūros dokumentus ir leistų atlikti jiems pavestas kitas statinio naudojimo priežiūros funkcijas.

Primename, kad, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 359 bei 360 straipsniais, statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, o statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas (išskyrus kai kurias ANK nustatytas išimtis), užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

Naudingos nuorodos:

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/RHuVZMouQS
 2. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
 3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
 4. Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/EjwuXuHMlf
 5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3D-628 „Dėl Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašo patvirtinimo“.
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B25E5B6AC8D
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8B3FD1B66099

 

Justas Baciuška

Vyriausiasis specialistas (Urbanistikos ir ekologijos skyrius)

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 620) 24 787 arba (8 459) 35 515

El. paštas justas.baciuska@kupiskis.ltInformaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-01-17 16:37
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“