Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisijos nuostatai

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIŲ ATRANKOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO IR ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 9 d. Nr. ADV-278

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-304 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės    2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Darbdavių atrankos Kupiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašą.

2. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisijos nuostatus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                   Marius Mališauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ADV-278

 

DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOJE NUMATYTUS DARBUS, ATRANKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisijos (toliau – Komisija) nuostatai reglamentuoja jos darbo organizavimą, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Komisija sprendžia darbdavių atrankos klausimus Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) užimtumo didinimo programoje (toliau – Užimtumo didinimo programa) numatytoms priemonėms atlikti.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Savivaldybės tarybos patvirtinta Užimtumo didinimo programa, kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Nuolat veikiančią Komisiją sudaro ir jos sudėtį keičia Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

6. Komisija vykdo darbdavių atranką (konkursą) Užimtumo didinimo programai įgyvendinti.

7. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia ir skelbia vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie darbdavių atranką Užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams atlikti;

7.2. nagrinėja, vertina pateiktas paraiškas ir vadovaudamasi patvirtintais kriterijais bei atsižvelgdama į Užimtumo didinimo programai organizuoti skirtas lėšas atrenka darbdavius;

7.3. atrinktų darbdavių sąrašą teikia tvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės administracijos, Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus ir darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinat Užimtumo didinimo programą, informaciją ir dokumentus, reikalingus jos funkcijoms atlikti;

8.2. kviesti į komisijos posėdžius Savivaldybės administracijos ir darbdavių atstovus;

9. Komisijos nariai privalo:

9.1. dalyvauti posėdžiuose, o apie neatvykimą į posėdį informuoti Komisijos pirmininką iš anksto;

9.2. neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai rengiami pagal poreikį.

11. Komisijos pirmininkas inicijuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja. Jeigu Komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pasiūlytas narys.

12. Apie rengiamą posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Prireikus skubiai surengti komisijos posėdį, jos nariai gali būti kviečiami posėdžio dieną.

13. Komisijos sprendimai įforminami protokolu.

14. Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma, atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos komisijos nuostatai gali būti keičiami Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 


Darbdavių atrankos Kupiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašas


 

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-26 16:55
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“