Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės

TAR, 2017-02-01, Nr. 1826

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 31 d. Nr. ADV-62

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo patvirtinimo“, 7 punktu,

t v i r t i n u Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                        Marius Mališauskas


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. ADV-62

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai (toliau – subjektai), planinių patikrinimų, taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašo (toliau – sąrašas) sudarymo kriterijus, subjektų veiklos planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

3.2. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

3.3. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

3.4. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

3.5.  Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

3.6.  Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

3.7.  Statybos darbų triukšmo kontrolierius – savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo kontrolę.

3.8.  Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Triukšmo valdymo įstatyme ir kituose statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

 

4. Planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašas sudaromas atsižvelgus į tikrintinų triukšmo šaltinių valdytojų atrankos kriterijus:

4.1. statybų darbų rūšis;

4.2. numatomų statybos, remonto darbų terminai;

4.3. numatomas triukšmo lygis;

4.4. planuojama triukšmo trukmė per parą;

4.5. triukšmo mažinimo priemonės;

4.6. galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai;

4.7. fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

5. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu (paštu arba el. paštu) pateikti statybos darbų triukšmo kontrolieriui pranešimą (priedas), jame turi būti nurodoma:

5.1. informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

5.2. planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

5.3. triukšmo mažinimo priemonės;

5.4. galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.

6.  Nepateikus taisyklių 5 punkte nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

7.     Statybos darbų triukšmo kontrolierius, gavęs pranešimą apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu tvirtina Planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašą ir tikrindamas atlieka šiuos veiksmus:

7.1. kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl triukšmo mažinimo;

7.2. teikia reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėms įgyvendinti;

7.3. triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

7.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos nurodytos triukšmo mažinimo priemonės;

7.5. nustačius taisyklių reikalavimų pažeidimus, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradeda administracinius veiksmus dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo.

8. Patvirtintas sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Į sąrašą įtraukti triukšmo šaltinių valdytojai informuojami pranešime nurodytu būdu ne vėliau kaip per tris dienas po triukšmo šaltinių valdytojų įtraukimo į sąrašą.

9. Prieš triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms, statybos darbų triukšmo kontrolierius informuoja triukšmo šaltinių valdytojus apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydamas atliekamo patikrinimo laiką.

10. Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per statybos darbų numatytą laikotarpį.

11. Planinio patikrinimo ilgiausia trukmė – 2 darbo dienos nuo patikrinimo pradžios, kai statybos darbų triukšmo kontrolierius prisistato tikrinamam triukšmo šaltinių valdytojui. Planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip iki 7 dienų. Patikrinimas laikomas baigtu, kai surašomas ir tinkamai įforminamas patikrinimo aktas.

12. Planinio patikrinimo metu nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo faktą, triukšmo šaltinių valdytojui teikiami triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, juos triukšmo šaltinių valdytojas turi įvykdyti ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas.

13. Kol vykdomi reikalavimų įgyvendinimai, statybos darbai turi būti sustabdyti.

14. Triukšmo šaltinių valdytojui pateikus motyvuotą prašymą, terminas, nurodytas 12 punkte, gali būti pratęsimas, bet ne ilgiau kaip pusę nurodyto atitinkamo termino laiko.

15. Įsiteisėjus nutarimui administracinio nusižengimo byloje, kuriuo triukšmo šaltinio valdytojas yra nubaudžiamas už Triukšmo valdymo įstatymo, taisyklių reikalavimų ar viešosios rimties trikdymo pažeidimus statybų metu, statybos darbų triukšmo kontrolierius reikalauja, kad triukšmo šaltinio valdytojas taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką, nustato reikalavimo įvykdymo terminą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.  Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties.

17. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

 


Pranešimo forma

Pranešimo forma

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-10 09:35
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“